Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2014. november 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik tiszta szívből szerettek Engem úgy, hogy engedelmeskedtek parancsaimnak. Most felszólítalak titeket, hogy minden körülmény között maradjatok hűségesek Hozzám! A sátán nagyon fondorlatos tervvel el akar választani titeket Tőlem.

 

Gyermekeim! Csak aki mindvégig kitart Mellettem, az üdvözül. Higgyetek Bennem, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben valóságosan jelen vagyok! Higgyetek tanításomban, az Evangéliumban! Szavaim igazak és ámenek. Minden próféciám beteljesül a maga idejében, sőt már nagyon sok minden beteljesült. Kérjétek a Szentlelket, és Ő mindent megmutat nektek. Engedjétek, hogy a Szentlélek vezessen benneteket a szűk ösvényen, amely a mennybe visz. Szavaim legyenek gyógyír a lelketekre, Szentlelkem legyen a ti erőforrásotok.

 

Gyermekeim! Legyetek lélekben kisdedek! Hagyatkozzatok Rám, és feltétel nélkül bízzatok Bennem! Mindig csak Engem lássatok a keresztfán! Engem, Aki a legszörnyűbb kínhalál által váltottalak meg benneteket. Hatalmas árat fizettem a lelketekért. Nem vagytok a magatokéi. Az Enyéim vagytok. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, és Én az örök élettel ajándékozlak meg benneteket. Az idő elszáll. Hamarosan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Minden gondolatotok, szavatok, cselekedeteitek, sőt még a mulasztásaitok is nyitott könyv Előttem. Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat, a Szent Evangéliumot, akkor nincs mitől félnetek. Éljetek mindig önzetlen, tiszta szeretetben! Első helyen az Isten álljon! Utána a felebarát, itt is a belső kör, a család, a házastárs, a gyermek, a szülő. Tegyetek jót mindenkivel, de főként hittestvéreitekkel! Ők a ti lelki családotok, akiket azért kaptatok, hogy segítségetekre legyenek a nehéz időkben.

 

Gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! A halál csak egy pillanat, de ekkor dől el örök sorsotok. Vigyázzatok! A szokás nagy úr. Imádkozzatok szüntelenül! Legyetek állandóan egyesülve Velem! Gondoljatok Rám gyakran! Mondjatok Nekem fohászokat! Adjatok hálát mindig mindenért, jóért és rosszért egyaránt, mert Én a rossz dolgokból is jót hozok ki. Hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át az életeteket Nekem! Egyedül Én tudom, mi válik az üdvösségetekre, és azt meg is adom. Ha mást kaptok, mint amit kértek, akkor tudjátok meg, hogy az válik a javatokra, amit Én adok nektek.

 

Kicsinyeim! Ne panaszkodjatok, ha szenvedtek! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Egy panasz sem hagyta el az ajkamat, pedig rettenetesen szenvedtem. Atyámnak zsoltárt énekeltem. Gondoskodtam szeretett Anyámról, és imádkoztam ellenségeimért. Vegyetek Rólam példát! Ne szidjátok ellenségeiteket, inkább imádkozzatok értük! Ez nekik is, nektek is a javatokra válik.

 

Gyermekeim! Váltsátok tettekre szavaimat, és akkor szentek lesztek már itt a földön. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

A Szentlélek tanítása: „A megtört szív, ha bűnbánattal van tele, elvezet az életszentségre. A könnyek, Isten ajándéka. Sirasd meg bűneidet, ó ember, mert ez által kincseket gyűjtesz magadnak a mennyben! Bánd meg minden bűnödet, és erős fogadással határozd el, hogy soha többé nem követed el! Kérd ehhez Jézus segítségét, hogy erősítsen meg, mert minden kegyelem. Ó, ha tudnák az emberek, hogy maguknak ártanak bűneikkel a legtöbbet! Ha másoknak szenvedést okoznak, ugyanazt kapják vissza. Ha fösvények, nekik is keveset mérnek, vagy semmit, a szerint, amilyen mértékkel mértek másoknak. Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy jó. Ha örömöt szerzel másoknak, a te szíved is megtelik boldogsággal. De ha uralkodsz másokon, rajtad is uralkodni fognak. Itt kezdődik el örök sorsa mindenkinek. Odaát csak kiteljesedik, és vég nélkül folytatódik. Ha itt a földön poklot teremt valaki maga körül, mert szekálja, gyötri a környezetét, ő is ugyanazt fogja kapni, sőt hatványozottan. Ha valaki szeretetben él, és segít másoknak, Isten örök jutalommal gazdagítja, és elnyeri az örök boldog életet. Ó, ha tudnátok, hogy Jézus szavai, amelyeket az Evangéliumban mondott, élő valóság az örökkévalóságban! Rettegve féljetek a bűntől, soha el ne kövessétek, mert ha elszakítjátok magatokat a kegyelemtől, az örök kárhozat vár rátok. A sátán mindenkit gyűlöl, ezért a vesztét okozza. Ne higgyetek a hazudozónak! Nézzetek fel a keresztre, az ártatlan Isteni Bárányra! Kérjétek magatokra az Ő Szent Vérét, hogy mossa tisztára lelketeket! Tegyétek a jót, amíg még időt és lehetőséget kaptok rá! Az életetek itt a földön egyszeri és megismételhetetlen. Minden pillanatról és alkalomról számot fogtok adni az Örök Bírónak. Kamatoztassátok talentumaitokat! Mentsétek meg a lelkeket! Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonon! Adakozzatok bőkezűen! Istent nem lehet felülmúlni. Ő mindig a többszörösét adja vissza, hogy ti újra meg újra tudjatok adakozni. Váltsátok tettekre tanításomat, akkor gyermekei lesztek az örök Atyának, és társörökösei a Megváltónak. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

  1. 2017. november 28. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! El nem tudjátok képzelni, milyen nagy boldogságot készítettem számotokra az örök hazában. Ennek a hatalmas boldogságnak az elő ízét éreztetem meg veletek a Szentáldozásban. Örömötök forrása, boldogságotok titka Én magam vagyok, Aki oly nagyon szeretlek titeket, hogy mindig köztetek akartam lenni. Ezért maradtam itt, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, és táplállak titeket Önmagammal, értetek feláldozott drága, Szent Testemmel és Véremmel. Ó, ha felfognátok, mily nagy szeretet rejlik e szavak mögött, belehalnátok a boldogságba. Ember így nem tud szeretni, csak az Isten. Csak Isten képes rá, hogy szétossza magát, és hogy veletek egyesüljön lélekben, ami a legmagasabb rendű együttlét. Ha fölfognátok azt, mekkora kegyelem vagyok az egész világ és az egyes ember számára, hogy mit jelent a Szentáldozás – minden ember térden kúszva menne a templomba, mellét verné a bűnbánattól, és mindenki Engem akarna a szívébe fogadni. Engem, a legnagyobbat, a második isteni személyt, az Isten egyszülött Fiát, a Megváltót, az Üdvözítőt.

Gyermekeim! Magamnál nagyobbat nem tudnék adni nektek. Ezért arra kérlek titeket, bár felfogni nem tudjátok az Ajándék nagyságát, de mégis igyekezzetek tisztán élni, szentül, mint a szent angyalok. Tartsátok meg törvényeimet maradéktalanul! Én a szeretet Istene vagyok. Egész életem példaként szolgál előttetek. Azt kértem tőletek, hogy Engem kövessetek, Aki úgy szerettem Atyámat, hogy mindenben engedelmeskedtem Neki – ezt kérem tőletek is. Ez legyen Istenszeretetetek, hogy Atyám törvényeit maradéktalanul teljesítsétek. Én úgy szerettelek titeket, hogy az életemet adtam oda értetek. Ugyanezt várom el tőletek is, hogy úgy szeressétek a felebarátot, ahogy Én, hogy ha kell, akár az életeteket is adjátok adta érte, ahogy azt Kolbe atya tette a koncentrációs táborban, és ezzel megmenekített egy családfőt. Az a minimum, hogy amit magatoknak nem akartok, azt a másik embernek se tegyétek, és ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak, úgy bánjatok a másik emberrel.

Drága gyermekeim! A világ ma egy csatatér, ahol gyilkolás folyik, háború, öldöklés, gyűlölet, veszekedés, harag, mintha Én meg sem születtem volna, nem is hoztam volna le Atyám Igéjét, a szent Evangéliumot és a szeretet törvényét. Pedig ha körülnéztek a világban, Isten ujjlenyomata látszik minden teremtményen, emberen, állaton, növényen, a természeten, az egész világmindenségen. Isten túláradó szeretete népesítette be a földet és a vizeket emberekkel és állatokkal, és Atyám mindegyikről gondoskodik. A Földön a bűn miatt billent meg az egyensúly, az emberek önzése, kapzsisága miatt. Egyik uralkodik a másikon, azt hiszi, hogy örökké itt marad. Pedig minden ember porrá lesz, megsemmisül, de a cselekedeteit hozza magával ítélőszékem elé. Jó lenne, ha tudomásul vennétek, és szem előtt tartanátok az igazságot, hogy az életeteket Istentől kaptátok, és csak addig lehettek itt, a Földön, ameddig Atyám úgy akarja. Ezért kértem a szüntelen készenlétet, mert bárki bármikor megállhat Isten ítélőszéke előtt. Akkor lezárul élete, és tettei alapján nyeri el, vagy veszti el az örök életet.

A sátán soha nem látott módon harcol a lelkekért, hogy pokolra taszítsa őket. Ha látnátok, milyen harc folyik szellemi szinten, meghalnátok a rémülettől. A pokol összes ördöge ki van engedve, és mindenféle módon igyekszik elbuktatni és kárhozatra taszítani az embereket. A bűnt, a mocskot, a szennyet szép csomagolóeszközbe burkolja, hogy tetszetős és kívánatos legyen, mint annak idején a gyümölcs a Paradicsomkertben, amit Éva leszakított a tiltás ellenére, és ettek belőle. Ez a gyümölcs mindannak a bűnnek a szimbóluma, amire ráveszi az embereket a sátán. A szeretetet, mint szót, kiforgatták az értelméből, az már minden jelentéssel bír, csak azzal nem, ami valójában. Mert mit jelent szeretni? Engedelmeskedni Istennek, amint Én tettem. Az életét áldozni másokért, amint Én tettem. Ennek semmi köze nincs a bujasághoz, a paráznasághoz, az érdekhez, amit ma ezzel a szóval takarnak.

Gyermekeim! Csak és kizárólag a Szentlélek megvilágosító kegyelme által tudtok eligazodni ebben a szellemi zűrzavarban, ami ma a világot sújtja. Mindennap, már reggel imádkozzátok el a Szentlélek himnuszát. Kérjétek a Szentlelket, az Ő hét ajándékát, hogy Ő vezessen, az Ő fénye ragyogja be elméteket, lelketeket és testeteket. Ha ezt teszitek, akkor megkapjátok a bölcsességet, a tisztánlátást, és el tudtok igazodni a sátán útvesztőiben. Ó, ha látnátok, hogy mennyi csapdát helyezett ki ellenfelem a gyanútlan emberek elé, hogy azok elbukjanak, beleborzadnátok a rémületbe. A sátán a jó égisze alatt támad. Megvalósítatlan jó cselekedetekkel van kirakva az ő útja. Gyümölcseiről ismeritek meg a fát: ne higgyetek neki. Ti csak maradjatok meg a szent egyszerűségben és a tisztaságban, ami az én tanításom. Szavaitok legyen igen-igen és nem-nem. Ami ezen túl van, az a sátántól van.  Erre áldalak meg titeket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mk 9, 39: „Jézus válaszolt”

2019. november 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Egyre közeleg a vég. Ezek az olvasmányok, amiket az egyházi év végén felolvasnak, amelyekben dicsőséges visszajövetelemről van szó, nagy konkrétummal bírnak a jelen időkre. Rendkívüli eseményeknek vagytok és lesztek még tanúi. Már régóta folyamatosan teljesülnek Joel próféta látomásai és a Szent Evangélium, amiben Én beszélek hozzátok. Szavaim élő, eleven közlések, melyet Szentlelkem által itt és most folyamatosan elétek tárok. Jóllehet, az Evangélium szavai többször beteljesültek, de ez nem jelenti azt, hogy még mindig sok időtök lenne dicsőséges visszajövetelemig.

Gyermekeim! Csak azért mondom, hogy tudjátok: a világ még soha nem volt ilyen mélyen a bűnben, mint most. Százszor rosszabb, mint Szodoma és Gomorra, amit kénköves eső pusztított el. Felmérni nem tudjátok azt a káoszt, amit a főördög és démonai idéztek elő szellemi és fizikai síkon egyaránt. Ez a legnagyobb csapás az emberiségre, amikor ellenfelem direkt a lelkek vesztére tör.

Kicsinyeim! Csak Nálam vagytok biztonságban. Aki Hozzám folyamodik, és Engem kér, az megmentette lelkét. Azt az embert vezetem, megtanítom törvényeimre, és ha megtartja, üdvözül.

Kicsi gyermekeim! Ti a legnagyobb kincs birtokosai vagytok. Anyaszentegyházam tagjai a keresztség által Atyám gyermekei, és a Szentáldozások által élő tabernákulumaim vagytok. Ehhez a kincshez nem mérhető az egész világ, ami itt marad, elmúlik, és csak ideig-óráig élvezhetitek. Én mindörökre a tiétek vagyok, veletek maradok, és amikor elhozom végórátokat, Én fogadlak be titeket irgalmas Szívembe, mint ahogy most ti fogadtok lelketekbe Engem az Oltáriszentségben.

Egyházam már régóta kettészakadt. Most már csak az van hátra, hogy hivatalosan is megfosszák papjaimat szolgálatuk betöltésétől arra hivatkozva, hogy nem fogadják el az eretnektanításokat. Ők megmaradnak megátalkodottságukban és menetelnek a széles úton, ami a pokolba vezet. Nem tudtok mit kezdeni velük, mert annyira elmerültek bűneikben, hogy képtelenek fölkelni, mert nem is akarnak. Ti viszont, kicsinyeim, akiket megfosztanak hivataluktól, egy pillanatra se aggódjatok. Mert nagyobb a ti kincsetek, mint amit elvesznek tőletek. A tiétek az igazgyöngy, az Én igaz és hiteles tanításom, és Én Magam, Aki jelen vagyok köztetek a tanításban, az Oltáriszentségben és a szeretetben. Jaj, azoknak, akik felcserélnek Engem a bálványisteneikkel, mert hozzájuk lesznek hasonlóak: van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, megkérgesedett a szívük, hogy meg ne térjenek. Ők már most ellenfelem martalékai. Őszintén sajnálom őket, de tiszteletben kell tartanom szabad akaratukat. Ezért tetteik következményeit örökké viselniük kell.

Drága gyermekeim, most hozzátok szólok, akik szent igéimmel táplálkoztok nap mint nap. Úgy szívjátok magatokba, mint a csecsemő anyja tejét. Én, mint Jó Pásztor, gondoskodom rólatok. Füves legelőkre terellek és hűs patak friss vizével itatlak benneteket. A napfény az Én szeretetem, amely átjárja lelketeket, megvilágosítja elméteket, hogy fölismerjétek az egyetlen igazságot, az Én tanításomat, és ahhoz szabjátok tetteiteket. Ti már most az örök életet birtokoljátok. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan nagy próbára lesz téve a hitetek. Keményen üldözni fognak titeket tanításom megtartása miatt. Ha Bennem bíztok, nem szégyenültök meg. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet.

Drága gyermekeim! Nagyon kemény és alapos üldözés fog jönni. Az antikrisztus különös kegyetlenséggel fogja üldözni Egyházamat és annak tagjait. Mindenkit arra akar kényszeríteni, hogy őt imádják és fogadják el messiásnak. Ti ezt soha ne tegyétek meg! Majd amikor eljön uralkodásának vége, letelik a három és fél év, akkor megjelenek az ég felhőin dicsőségben. Sebeim ragyogni fognak, mint izzó fényforrások. Dicsőségem oly nagy lesz, hogy beborítja a Mennyet és a Földet, és minden szem meg fog látni Engem. Akkor sokan jajkiáltásokban törnek ki, akiket megtévesztett az antikrisztus, hogy ő a messiás, és fölismernek Engem, Aki az igazi Krisztus vagyok. Ti, akik kezdettől fogva elvetitek az antikrisztust, örömujjongásban fogtok kitörni visszajövetelemkor, mert tudjátok, hogy elérkezett Megváltásotok.

Drága gyermekeim! Erre várjatok: dicsőséges visszajövetelem már a küszöbön áll. Imádkozzatok érte mindennap, hogy jöjjek vissza, semmisítsem meg a gonoszt szám leheletével, alkossam újjá a Földet, és elhozzam nektek az ezer éves béke korszakát. Boldogok lesznek azok, akik ebben az Új Világban fognak élni. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, aki minden rossznak a forrása.

Készüljetek, az idő eljött! Olvassatok a jelekből! Minden próféciám valóra válik. Megáldalak titeket, akik üzeneteimet olvassátok, és tanításaimat tettekre váltjátok Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: Máté 22, 37: „Jézus felelte”

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.