Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Az Úr Jézus üzenetei Mária Magdolna által

Szent Péter és Jézus párbeszéde

2018. 11. 29, Csütörtök

Láttam Szent Pétert, aki Jézus Krisztus előtt térdelt. A többi apostol is jelen volt és figyelemmel kísérték Péter és Jézus párbeszédét. Hallottam, hogy a Megváltó ezt mondta Péternek:

„Péter, te vagy a kőszikla. Neked adtam a Menny kulcsait és rád bíztam Egyházamat. Te vagy az első, és nevedet egyetlen pápa sem vehette fel, és nem is fogja soha. Vértanúságod után helyet foglalhattál Mellettem és Velem együtt szemlélhetted Egyházam történelmét. Számtalan utódod volt, akiknek helyt kellett állniuk a bűn sötétségében is. Voltak olyanok, akik Egyházam ellen támadtak (Avignoni fogság, Reformáció). A Sátán mindig belülről támadta Egyházamat és csak aztán kívülről. Az egész alvilág meg akarta rendíteni mindazt, amit felépítettem általad. Immár 2000 év eltelte után még mindig fennáll Egyházam végtelen szeretetem kegyelméből. Az ördög azonban nem alszik és az elmúlt évszázad alatt titokzatos módon befurakodott az egyházi hierarchiába. Lassan elérte, hogy tanításaimon minden lelkiismeret-furdalás nélkül könnyedén változtassanak. Az Egyház igaz földi helytartói minden erejükkel küzdöttek és védték az evangélium tisztaságát. XVI. Benedek fiam az olajfa dicsősége. Az olajfa mindig a Getszemáni kertben való szenvedésemre emlékeztet. Ő sok szenvedésben részesült, mert üldözést szenvedett az igazságért. Hosszú életet adtam neki ajándékba, hogy az igazaknak reményt és hitet adjon a példájával, tanításával. Ám idős kora és betegsége miatt már nincs sok ideje hátra. Neki még be kell teljesíteni az utolsó feladatot, amit reá bíztam. Hamarosan nyíltan megkérdőjelezik istenségemet. Földi létemet nem tagadhatják meg, de isteni mivoltomat igen. Benedek fiam fel fog szólalni a tévtanítás ellen. Szavai olyanok lesznek, mint a kürt harsonája igaz gyermekeim számára. Ez lesz az esemény, ami után fiam életére fognak törni. Halála után nagy szorongattatás lesz, és neked, Péter, vezetned kell maradék Egyházamat. Az égből fogod kormányozni enyéimet. Sokan nem akarják tudomásul venni, hogy a szemük előtt teljesedik be Malakiás jövendölése. Péterem, imádkozz nyájamért, ami egyre inkább szétszéledt! Róma el fog veszni, mert nem tartott ki mindvégig Mellettem. Én magam fogom megítélni második eljövetelemkor mindazokat, akik az igazság ismeretének ellenére vakmerően megtagadtak Engem és népemet megtévesztették. Az igazság fényre fog derülni, ezt senki és semmi nem akadályozhatja meg.”

Szent Péter nagy figyelemmel hallgatta a Mester szavait, majd alázattal meghajolt előtte és azt mondta: „Uram, vezetni fogom maradék nyájadat. Szívem meghasad a fájdalomtól, hogy látom Egyházamat, mint hajót süllyedni a tenger közepén. Én is elsüllyedtem a tenger vizében, amikor eléd akartam menni. Kételkedtem magamban és nem hittem eléggé Benned, de te mégis megmentettél engem. Uram, hiszem, hogy ugyanezt fogod tenni Egyházaddal is a végső órákban. És ekkor az emberiség ismét elismeri, hogy te valóban az Isten Fia vagy.”

Az Úr gyöngéden és szeretettel Péterre mosolygott, megáldotta őt és azt mondta: „Így lesz fiam.” Az apostolok körbe vették Pétert és vele együtt ujjongtak, mert tudták, hogy közel van Isten győzelme és dicsőségének korszaka. Végül a jó győzedelmeskedni fog a rossz fölött.

Mária Magdolna

Isten akarata

2019. 11. 29, Péntek
Láttam egy óceánt, melynek vörös színe volt. Nem messze az óceántól egy szakadék volt. Az Úr azt mondta:
„Az Én irgalmam végtelen, mint az óceán. Nem lehet lemérni, meghatározni a határát. Irgalmam forrásából bárki meríthet. Sokan elkerülik ezt az óceánt és a szakadék felé haladnak. Ők nem is tudják, hogy az út, amelyen haladnak lepecsételheti az egész életüket a földön és odaát.”
A fejlett technika használatáról Jézus így vélekedik:
„Ha jóra használjátok a modern kor technikáját, akkor az a javatokra szolgálhat, mert elősegíti a fejlődéseteket. De ha rossz célra használjátok, akkor romboló hatással lesz az életetekre nézve. Mindig tartsátok szem előtt a mértékletességet, amely a függőség kialakulását akadályozza meg. Mindent vizsgáljatok meg, és döntsétek el magatokban, hogy az adott tárgyak, technikai eszközök valóban szükségesek-e számotokra. Az ördög a technika mögé is bújik. Ám Én sem maradok tétlenül, mert a rossz mellett mindig megjelenik a jó is. Soha nem tudhatjátok, hogy Én mikor szólítok meg egy-egy embert és érintem meg szívét ezen eszközökön keresztül.”
Kérdeztem az Urat, hogy mi az Ő akarata, terve velem:
„Szeress Engem! Szeress Engem! Szeress Engem! A többi magától fog adódni.”
A próbatételek céljáról, értelméről Jézus a következőt mondta:
„A próbatételek azért vannak, hogy megszabaduljatok bűneitektől. Másrészt a próbatételeken keresztül tudnak az erények megmutatkozni bennetek. A földműves is addig gondozza az elhintett magot, amíg meg nem látja annak gyümölcsét.”
Jézus, mint Vőlegény így szólt hozzám, miközben a vele való jegyességről beszéltem: „Én örökkön-örökké hű maradok hozzád!”
Ezen a beszélgetésen a Mennyei Atya is jelen volt és a Krisztussal való jegyességről így tanított:
„Leányom, a szüzesség a legnemesebb ajándék. Ennél nagyobb ajándék már maga a bűntelenség. A szüzek és a vértanúk egy fokozaton vannak a Mennyben, mert ők szeráfi szeretettel szeretnek Engem. Fiam jegyesének lenni a legnagyobb kiváltság. E jegyesség értéke felbecsülhetetlen a földön. Odaát, amikor meglátod mit jelent ez a kegyelem örökkön-örökké hálát fogsz adni Nekem, hogy te ebben részesülhettél. Ez mindazokra is vonatkozik, akik törekszenek tisztán élni testben-lélekben egészen Nekem szentelve magukat a világban. Már fogantatásod pillanatától kezdve Fiamnak ajándékoztalak téged. Életed arra van rendelve, hogy egyedül Neki élj.”

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.