Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Kadarkúti Égi Üzenetek 144. Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai

2012.05.01 ÉGI ÜZENETEK Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai
Drága Gyermekeim! Eddig a szentgyónásról, mint fontos szentségről tanítottunk titeket, ma pedig annak kegyelmi hatásairól lesz szó.
Amikor megtörténik a feloldozás és így szól hozzátok a gyóntató pap: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”, akkor e szavak hatására belső változás történik a lelketekben. Miben nyilvánul meg ez a változás?
  1. Elnyeritek minden bűnötök teljes bocsánatát
  2. Egészen eltörlöm örök büntetéseteket
  3. Előrölöm tartozásaitok egy részét
  4. Békét, nyugalmat adok lelketekbe
  5. Jócselekedeteitek érdemei visszaélednek
1. Hogy elnyeritek minden bűnötökre a teljes bocsánatot, az azt jelenti, hogy amit meggyóntatok, az a bűn nincs többé. Egy példát mondok erre az életből. Egy férfi 4 halálos bűnt követett el, és meggyónta. Bizonyos idő után megint elkövetett egy bűnt. Akkor hány bűne lesz? Csak egy! Hogy azelőtt mennyi volt, az nem számít. Amit egyszer megbocsátottam, az többé már nincs.
2. A gyónással a kegyelem állapotába kerültök, tehát nem juthattok a pokolba, míg el nem követtek újra egy halálos bűnt. Tehát a feloldozással eltörlöm örök büntetéseteket. Gyónjatok sokszor, mert a gyakori gyónás óriási segítség a kárhozat elleni küzdelemben.
3. A föloldozással eltörlöm tartozásaitok egy részét. A meggyónt, és megbocsátott bűneitek eltűnnek ugyan, de utánuk tartozásotok marad, amit le kell vezekelni a tisztítótűzben vagy itt a földi életben. Ezekből a tartozásokból törlök el valamennyit. Ha ezekhez az eltörlésekhez még hozzátesztek sok felajánlott szenvedést, áldozatot, lemondás, önmegtagadást, halálotok után akár azonnal át is léphetitek a tisztítótüzet és a Mennybe juthattok.
4. A szentgyónással békét, nyugalmat adok a lelketekbe, boldogító tudatot, hogy Én, a te Istened megbocsátottam és visszafogadtalak gyermekemmé. Egy életből merített példával szeretném bemutatni nektek, Gyermekeim, hogyan tudja felemelni a lelket a szentgyónás. Ma 20 éves Ibolya, aki gyermekkorában vallásos nevelésben részesült. Volt elsőáldozó, bérmálkozó, szüleivel rendszeresen járt a vasárnapi szentmisékre. Az általános iskola után egy távoli városba került továbbtanulni és kollégista lett. A tömeget követve elszakadt a hittől és belekeveredett a diszkók erkölcstelen világába. Rövid, pár hetes kapcsolatai voltak. A középiskola elvégzése után főiskolán tanult tovább és ott beleszeretett egy fiatal tanárjába, aki 2 gyermekes családapa volt. Hazudozva, titokban találkoztak. A paráznaság és házasságtörés bűnét ismerte a hittanórákról. Kezdte rosszul érezni magát a lelke mélyén. Mintha mázsás kő telepedett volna a szívére. Félt, hogy kitudódik ez a viszony, és a feleség nagy botrányt rendez. Rettegett a kárhozattól, mert tudta, hogy megérdemli. Nyári szünet volt, és hazautazott. Vasárnap édesanyjával elment a templomba. Az átváltoztatás alatt mély bűnbánat, szégyen és szomorúság fogta el, az Úr Jézus előtt és el kezdett sírni. Édesanyja, mit sem sejtett és vigasztalgatta. A szentmise után anya és lánya, leültek egymással szemben és Ibolya mindent elmondott. Édesanyja megdöbbenve hallgatta, és okos tanácsokkal látta el: mindenekelőtt szakítson a nős emberrel, azután tartson alapos lelkiismeret vizsgálatot és menjen el gyónni, áldozni. Ó, Gyermekeim, ha láttátok volna! gyónás közben hullott a könnye, mint a záporeső. A föloldozás után a könnyein keresztül mosolygott, és felszabadultnak, könnyűnek, és boldognak érezte magát. Hófehér lelkével új életet kezdett. Itthon minden este elment Anyukájával a szentmisére, és szentáldozáshoz járult. Megtanulta a rózsafüzért. Úgy ment vissza a főiskolára, hogy alig ismertek rá. A bűnös kapcsolatát lezárta, a diszkó helyett tanulással foglalkozott és vasárnaponként szentmisére jár. Az Oltáriszentség, Jézus teste és vére oltalmazta a kísértésektől, bűnöktől. Lelkét a tisztaság, a béke és a nyugalom uralta.
5. Miben nyilvánul meg a változás a lélekben a szentgyónás után? Abban, hogy a jócselekedetei érdemei visszaélednek. Gyermekeim! A sok jó, amit tettetek a kegyelem állapotában, mind elvész, ha elkövettek egy súlyos bűnt. És ha ennek a bűnnek az állapotában maradtok jócselekedeteitek Előttem semmit nem érnek. De ha meggyónjátok ezt a bűnt, az előző érdemeitek visszaélednek. Erre is mondok egy esetet: Erzsike nagyon jó anyós és nagymama. Együtt lakik leányával és családjával, és mindenben segíti őket, munkájával és anyagiakkal egyaránt. De van egy hibája. Némelykor nem tud vigyázni a szájára, főleg, mikor nem sikerül neki valami, és csúnyán káromkodik. Azután siet meggyónni. Amikor a kegyelem állapotában van gyönyörködöm szeretetében, fáradhatatlan szorgalmában, de mikor beleesik a káromkodás bűnébe, eltűnnek jócselekedeteinek érdemei, amit eddig tett. És hiába szorgoskodik, hiába szolgálja a családot áldozatosan – míg meg nem gyónja bűnét- életének ez a része üres járat. A bűnben nem tud érdemeket szerezni a jótetteivel, de ha szentgyónáshoz járul, visszaélednek a régi jócselekedetei Előttem. Látjátok, mekkora ereje van a szentgyónásnak? Visszahozza nektek az összes jót, amit azelőtt tettetek.
Drága Kicsinyeim! Most megismerkedtetek a szentgyónás kegyelmi hatásaival. Már csak egy dologról szeretnék beszélni: a háláról. Ne hogy azt higgyétek, hogy az Én Szent Fiamnak semmibe se került a bűnbocsánat szentsége! Ahhoz, hogy megalapítsa a szentgyónást, mint feltámadt Jézus, először végig kellett szenvednie a kínzatásait és kínhalálát. Nagyon nagy volt az ára a bűneitek bocsánatának. A gyónás soha ne maradjon megköszönés nélkül. Kedveseim! Elmondom nektek, hogyan vagyunk jelen Mi, a Szentháromság és a Szűzanya. Egy ragyogó nagy fehér szív érkezett az Égből a mennyezeten áthatolva. A Naphoz hasonló fényt árasztott magából. Volt rajta egy kétszárnyú ajtó és a Szív tetején egy izzó, sárgásfehér fényű szeretetláng lobogott. Az ajtó kinyílt, és Mi négyen sorban kiléptünk belőle. Először Én, azután Szent Fiam, a Szentlélek és a Szűzanya. A nagy fehér Szív, mely ideszállított minket, a tetején lévő lánggal, végtelen szeretetünk jelképe irántatok. Mindhárman, és a Szűzanya is hófehér ruhában vagyunk. Míg mondtam a szentgyónásról a tanítást, itt álltam eszközömtől balra, a többiek is körülöttünk hallgatták veletek együtt szavaimat. Most viszont a beszéd végén Jézus Krisztus fehér papi ruhában és halványlila stólában leült a gyóntatószékbe. Én, Atyátok a háta mögött állok. Gondolatban egyenként jöjjetek ki, Gyermekeim, mert Fiam mindenkit meg fog gyóntatni. Már ott is áll Jézus előtt az első közületek. Mielőtt letérdel, odamegy Szentlelkem egy fehér lánggal a tenyerén és belevilágít a lelkébe. Nemcsak a szívébe! Ugyanis a lelketek nem egy kicsi fényes folt valahol a szívetek körül, hanem belülről kitölti a testeteket: benne van szívetekben, fejetekben, lábatokban, kezetekben, akkor, mint ti és olyan az alakja, mint nektek. Ezért a Szentlélek Isten lángjával körbevilágít benneteket egészen, hogy az Úr előtt minden bűnötök kirajzolódjon. És amit ezután mondok, egyes számban folytatom, mert végig mindegyiketekkel ez történik.
Térdelj le, Gyermekem Urad Jézusod előtt! Töredelmes szívvel gondolatban sorold fel Előtte bűneidet. Utána Ő így szól hozzád: „Szeretett Gyermekem! Boldoggá tettél igazi, mély és őszinte gyónásoddal. Ezután gondosan kerüld a bűnt, és hívj Engem, hogy segítsek legyőzni a kísértést. Mondd el a bánatimát. Ketten egyszerre hallgatjuk, Atyám és Én. És most nézd, mit teszek veled! Szívemből egy piros vérsugárral lepermetezem egész lelkedet, mely minden foltot eltávolít. Atyám és Én együtt oldozunk fel e szavakkal: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.” Jöjj, Édesanyám, öltöztesd fel gyermekünket. A Szűzanya karján egy ragyogó fehér ruha van, éppen a te lelked mérete. Rád adja, és a szíved felett e ruhán arannyal egy liliom van hímezve és egy név. Ez lesz majd a Mennyországban a neved. Vigyázz erre a ruhára, mert ez a megszentelő kegyelem hófehér ruhája. Őrizd meg ilyen fehéren!
Kicsinyeim, ez a gyónás nem helyettesítheti a szentgyónást, melyet a templomban végeztek. Ezzel csak azt mutattam be nektek, hogy amikor szentgyónáshoz járultok, a gyóntatószékben valójában Én ülök, a ti Jézusotok. Én bocsátom meg bűneiteket, és Én oldozlak fel benneteket a pap ajkával és kezével.
Drága tisztalelkű Gyermekeim! Ezután szeretnétek-e lelki áldozásban részesülni? Válaszoljatok! … Én, Atyátok egy aranykelyhet tartok a kezemben ostyákkal, és átadom Szent Fiamnak. A Szentlélek is fog egy arany kelyhet, melyben bor van. Mindhárman keresztet rajzolunk a levegőben a kelyhek fölé, és erre az ostyák Oltáriszentséggé, és a fehérbor Jézus valóságos, piros habzó vérévé változik. Térdeljetek le! Aki nem tud, álljon. Szentlelkem és Jézus végigmennek köztetek, és mindenki előtt megállnak. Jézus mindannyiatokhoz egyidejűleg szól, ezért egyes számban beszél: „Drága, hófehér lelkű Gyermekeim! Alig várom, hogy beléphessek a szívedbe, hogy egyesüljek egész lelkeddel. Hogy eggyé válhassak veled. E szavakkal emelem fel a te Szentostyádat: „Ez az Én Testem!” Nyisd ki a kis szádat! Belemártom a Szentostyát Vérembe, melyet Szentlelkem tart és most nyelvedre helyezem. Nyelj egyet! Emeld fel a fejedet, hogy megsimogathassam arcodat! Ugye érzed Kezem melegét? Gyermekem! Merülj el szeretetemben! Most az egész Szentháromságot magadhoz vetted. Ezután szeress minket, dédelgess minket, légy hálás e nagy ajándékunkért.
Állva fogadjátok közös áldásunkat! Az egész Szentháromság és Édesanyám nagy keresztet rajzolunk a levegőbe és Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.