Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. szeptember 28.
A FÖLDI DOLGOK PEREGJENEK LE RÓLAD, MERT A FÖLDI LÉT EGY
PILLANAT CSUPÁN.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, kinek áldassék és dicsértessék a szent neve mindörökké. Ámen.
Testvérem! Áldjad a te Uradat, Istenedet imádd a te Urad és Istened. Helyezd sorsodat az ő szent és szentséges kezébe, és te csak higgy, bízz és remélj feltétel nélkül! A gondjaid, nem a te gondod. Te csak imádkozz és a többi a te Urad és Istened dolga. Terjeszd testvérem az igét, Isten szent tanítását. A te feladatod ez, mert ez a te Urad és Istened elvárása. A figyelmed csak erre irányuljon és kérd az Egek Urát és Istenét, hogy lásson el szent erejével.
Testvérem! Te csak akard Krisztust, és Krisztus is megtart téged. A földi dolgok peregjenek le rólad, mert a földi lét egy pillanat csupán, egy próbatétel hol a te szabad akaratod által kell elnyerni az örök üdvösséget.
Ne lankadjon a te hited és buzgalmad – ha te úgy látod is, hogy minden hiábavaló ­mert neked meg kell tenned a magadét. Másodszor pedig, te a munkád eredményét nem mérheted fel, mert van, aki azt felmérje. Segíts embertársaidnak, hogy amit te tudsz, azt tudja más is, és az már az ő dolga, hogy azt hogyan hasznosítja a maga javára.
Ne csüggedj! Te csak bízz, higgy és remélj és szeress! Először Istent, másodszor em­bertársaidat, de csak ezután szeretheted magad, Isten és embertársaid után. Legyél nagyon önzetlen, mert az önszeretet gyümölcse a kevélység és ebből fakad a mások iránt érzett gyűlölet. Mert aki magát szereti az mást nem tud szeretni. Mert az csak jót mással is csak olyan formában tud cselekedni, hogy abból neki földi haszna legyen és így is csak a szeretete saját magára irányul. Ezért mondom testvérem, magadat ne szeresd! Ne kíméld magad, ha embertársaidról van szó. Ne a magad földi boldogulásán fáradozz. Mert bizony mondom neked, ezt teszi a gonosz. Hanem te keresd azt, hogy embertársaidat vidd – a magad képességeit teljesen felhasználva Isten felé. Mert az igaz, hogy minden ember szabad akaratú és minden ember maga dönt, mert te senki helyett sem dönthetsz, de azt mondom, segíteni lehet. Mert Krisztus keresztjét is segítette vinni Simon, mert a kereszt az üdvösségre vitt. Mindez azért történt, hogy jelezze az Úr, hogy lehet segíteni, igen is lehet segíteni a mások keresztviselésében, de ugyanúgy meg is terhelhetitek embertársatok keresztjét, és ezt teszi a gonosz, aki csak magát szereti.
Az önszeretet az, ami mást terhel. Mert aki csak magát szereti, az nem válogat az eszközökben. Lehet azt mondani úgy is, az önimádó ember terhe családjának, terhe az egész emberiségnek és végül terhe saját magának is, mert ebből az embertípusból kerülnek ki azok az emberek, akik kezet emelnek saját életük ellen is. Mert ez az ember nem tud lemondani és tudja ezt a sátán, és ez a legnagyobb öröme, mert ez az ember megátalkodott is, mire nincs bocsánat.
Testvérem tanuljatok Krisztustól, mert eleven példával járt előttetek. Ha a ti Uratok Istenetek saját magát szerette volna, felemelte volna-e magát a kereszt szent dicsőségére, végtelen nagy kínok árán? Ezért mondom a ti Uratok, Istenetek nem szerette saját magát, hanem végtelenül szeretett benneteket emberek, mert a ti Uratok Istenetek csak titeket szeretett. De meg kell mondanom, hogy először szerette a mennyei Atyát. Mert az Atya sem önmagát szerette, mert ha önmagát szerető Isten lenne, nem küldötte volna le egyszülött Fiát értetek, emberekért. Mert ahogy az Atya egy a Fiúval, a dicsőségben, ugyanúgy egy volt a szenvedésben is. És ugyanúgy egy volt vele az
Ő szent Anyja is. Az ő szent Anyja is éppúgy szenvedett lélekben. Átélte szent Fia kínjait, hisz megengedte az Úr, hogy szent Anyja mellette legyen mindvégig. Ezen gondolkodjatok el. Isten az Úr, az Atya, az ő szent Fia sem kímélte meg szent Anyját a szenvedéstől, pedig megtehette volna, hanem a kínok kínját adta át szent Anyjának a keresztfán, így az ő szent Anyja is részese a ti megváltásotoknak.
Testvérem ez nagyon nehéz, ezt meg kell magyarázni. Mert mondom, mint ahogyan az Atya egy a Fiúval, és az Isten Szent Lelke is egy az Atyával és a Fiúval a dicsőségben, úgy egy volt a megváltásban is. Mert a szenvedés is, a lelki szenvedés is hármas, és ebből kapott egyenlő részt az Ő Szent Anyja, a Boldogságos Szűz. És így lett a bűnösök szószólója és menedéke. Mert részt tudott vállalni a megváltásban is. Mert azt már ti is tudjátok, hogy a lélek sokszorta több fájdalmat elbír, mint a test. Aki állt már gyermeke halálos ágya mellett, az megérti ezt, de csak részben. Mert azt mindenki tudja, hogy a halál következménye a születésnek, de nem a kínhalál. És az Úr megengedte azt, hogy az Ő Anyja, az Ő kínhalálának legyen a részese.
Ezért testvérem, az élet gyötrelmeiben ne veszítsétek el a hiteteket, a reményeteket, és forduljatok a szent Szűzhöz, mert ő tudja legjobban mi az, lélekben szenvedni. Mert kérdem, mi a jutalma annak, aki szenvedő embertársai mellett kérges szívvel és kevély lélekkel ment el. Mert mondom, aki részvéttel van embertársai iránt – a szó magában is hordja azt, hogy részt is vállal annak a szenvedéséből. Tehát segítsetek a kereszt vállalásában. Azt pedig ne feledjétek, amilyen mércével mértek embertársaitoknak, épp olyan mércével mérnek nektek is vissza.
Most búcsúzom és azt mondom, ne szeressétek ti magatokat, hanem szeressétek Istent és embertársaitokat és a szeretetben teljesek vagytok.
Áldjon meg benneteket az Atya, ki egy a Fiúval, a Szentlélek Isten. Töltse be a ti lelke­teket Isten szent Lelke és vezessen el benneteket az ő szent színe látására, hogy halljátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szent szavát, mikor azt mondja: “Jöjjetek Atyám áldottai a nektek készített országba. “

Téged pedig áldjon és őrizzen meg Isten szent kegyelme az ő országa részére, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

1984. szeptember 28.

A TE TÖRVÉNYED AZ ÖRÖK MOZGÁS FELFELÉ, VAGY LEFELÉ
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, a megváltó Fiú Isten, a lelket betöltő Szentlélek Isten szent és szentséges nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádkozzunk testvérem! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, atyai szeretetéért, irgalmáért, jóságáért, bölcsességéért és igazságosságáért és végtelen nagy kegyelméért, mivel Szent Fia által a szentlélek közreműködésével mindeneket betölt. Áldassék a te
szent, és szentséges szent neved. Imádtassék a te szereteted, dicsőítessék a te irgalmad és felmagasztaltassék a te szent neved, mindöröktől, mindörökké. Ámen.
Urunk, Jézus Krisztus nincs szó, nincs nyelv, mi Téged szent Atyáddal, a mindenható Örök Istennel méltón dicsérhessen, mert hogy is lenne méltó ez a botladozó nyelv, ez a testbe zárt lélek, mert téged az angyalok kara csodálatos énekével sem ér fel. Te hatalmas, te felséges, te dicsőséges Istenünk. Hát ki az ember, hogy mégis lehajoltál hozzánk? – Szegény esendő gyermekeid, kikre gondot viselsz, kiknek számon tartod minden tettét, minden imáit, szenvedéseit és küzdelmeink ismertek előtted. Könyörgök hozzád Uram, Jézus, könyörülj szegény testvéremen. Adj erőt a küzdelemben, hogy érezhesse a te szent közelségedet. Add meg a te szent békédet. Add, ó Uram azt a békét az ő lelkének, mit csak egyedül te adhatsz.
Szabadítsd fel a lelkét a földi bajától, ne kösse őt, hanem szárnyalhasson feléd Uram, Jézus Krisztus. Mert nélküled Uram senki és semmi az ember, de teveled Uram minden és minden, mert általad válik a lélek szabaddá, mert te Uram szárnya vagy a léleknek, mert szárnyal hozzád, száll általad Uram, Jézus. Nélküled pedig zuhan, süllyed, mert a te törvényed az örök mozgás felfelé, vagy lefelé.
Mert te Uram idő korlátai közé helyezted az embert, ami nem áll meg még egy pillanatra sem. Úgy a lélek is állandó jelleggel küzd és viaskodik, minden pillanat terhével, mi végtelen magasság és feneketlen mélység. De ki keres téged, az elől te soha nem rejtezel el, és segíted, vonzod a te végtelen szereteted által mindinkább magadhoz. Mert ki feléd halad, annak az útja kemény. Csak lefelé húzza az örvény simán és fáradtság nélkül, és minden küzdelem elmarad. Csak felfelé van küzdelem, nehéz harc és kemény csaták.
De csak az ér fel a csúcsig, ki csak felfelé néz, mert ha visszanéz, visszazuhan és nagyon nagy küzdelem árán tud ismét felfelé kapaszkodni az Úr Jézus szent kegyelméből. Ámen.

1987. szeptember 28.

A MENYEGZŐS KÖNTÖS SZERETETBŐL, IMÁDSÁGBÓL, ENGESZTELÉSBŐL ÉS JÓ CSELEKEDETBŐL VAN SZŐVE
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Imádkozzunk testvérem! Áldjuk az öröktől fogva lévő Atyát, az ő szent Fiát és a lelket betöltő Szentlélek Istent, ki mindvégig munkálkodik a neki alkalmas lelkekben. Áldott légy és magasztalva légy, dicsőítve és imádva légy szentháromságú egy igaz Isten, ki az akaratban egy és a szeretet forraszt eggyé, de mégis teljesen különálló személy, ki mindöröktől fogva és mindörökké uralkodik. Ámen.
Ó, dicső Szentháromság! Légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, esendő gyermekeidhez, kik e világban élnek. Nézd a kor szellemét, mit a sátán sugall és lásd meg a tieidet, hisz tudom, hogy hajuk szála sem görbülhet meg a te szent tudtod és akaratod nélkül. De kérjük szent kegyelmedet, mert be akarjuk fogadni szíveinkbe. Mert óhajtjuk kegyelmed szent erejét, mert mondatott:
” KÉRJETEK ÉS ADATIK”
Ahol kérik ott be is fogadják és ott küzdelem folyik a te szent nevedért, hogy is hagynád el őket. De te azt akarod, hogy tudatosan harcoljunk a te szent erőddel, mert az a lélek, aki csakis benned hisz és remél, az alázatos, nem bíz semmit a maga erejére, mert tudja, hogy nélküled senki és semmi.
Mert aki azt hiszi, hogy erős, az mindvégig megszégyenül, mert gőgös. Magában, a gyengében és esendőben bízik, mert valaki akar lenni önmagában. Pedig az igazi gyermeked tudja, hogy Atyja segítsége nélkül semmit sem tehet. Ezért kérünk és könyörgünk a nap minden órájában és percében – mert a küzdelem állandó – hogy légy velünk. Mert te vagy az az erő, aki küzdesz általunk. Mint Mózes, míg karjait fel tudta tartani, győzött a te néped Uram, de mint lankadt karjának ereje, úgy hanyatlott néped ereje is. De te felséges Isten megengedted, hogy mások tartsák fel Mózes karjait és így vigye győzelemre fiaidat. Ez előképe volt a mi Urunk és Istenünk megváltói művének, ki helyettünk halt meg bűneinkért és így győzte le a halált, hogy örök életünk legyen őbenne és általa. Ez a végtelen áldozat hozta meg azt a kezet, mi fenntart bennünket a bűnbánat szentséges kegyelme által. Te felkiáltasz Uradhoz Istenedhez, ki figyel rád és ő mindig segítségedre siet a küzdelemben, ha te ezt mindig nem is érzed, de hidd!
Mert az üdvösségnek két alapköve van az akaratod által: a hited, és Isten kegyelmével átitatott szereteted, melynek két irányba kell hatni: Isten és embertársaid felé.
Kérlek ó Szentháromság! Add meg testvéremnek ezt a hitet és az alázatos rádha­gyatkozást a szeretetben. Töltsd be szívét a te szereteteddel, mert hol szereteted lakozik, ott Isten lakozik. Kérem a szeplőtelenül fogantatott Szent Szüzet, mint édesanya óvja és védelmezze gyermekét a gonosz kísértései ellen, hol a szeretetet akarja ellopni testvérem szívéből és a gyűlölet hínárját akarja elplántálni. Légy vele ó mindeneknek Édesanyja, mennynek Királynéja, hogy majd abban az órában, ha végetérnek megpróbáltatásai, elvihesd megfáradt lelkét menyegzős ruhába öltöztetve, ki meghalt érte, szent Fiadhoz, Urához és Üdvözítőjéhez a mi Urunk, Jézus Krisztus hoz. Ámen Testvérem! – Haladj továbbra is ezen az úton. Kereszted egyik ága hamarosan levétetik, hogy másfelől újból megterheltessék. De te ne félj, Urad és Istened veled lesz. Te tudd, hogy csak az történhet veled, mit az ő végtelen szeretete megenged és jónak lát. Mert mint annyiszor mondottam, minden úgy történik, amit az ő szeretete jónak lát a te lelked üdvéért. Mert ne feledd: küzdelem nélkül nincsenek érdemek, mint ahogy könnyek nélkül sincs szenvedés. Mert a sátán azonnal ellát jótanáccsal mások által, pedig ők téged sajnálnak. Van Anyád a mennyben, ki mindenkinek édesanyja, meghallgat és megvigasztal, olyan vígasszal, mi üdvösségedre válik. Urad pedig min­denről tud, de azért minden örömödet, bánatodat mondd el Neki. Ö legyen egy­személyben Urad, Istened, Megváltód, barátod és bizalmasod.
Testvérem! Mint ahogy Mózes karját mások tartották fenn, úgy ti is imádságaitokkal, engeszteléseitekkel tartsátok fenn a gyenge lelkeket, hogy be tudják fogadni Isten kegyelmét, mert Isten végtelenül szerető és irgalmas Isten is. Mint ahogy megengedte szent Fiának, hogy szent és kínhalála által megnyissa nektek a mennyek országa kapuit, úgy megengedte nektek is, hogy részeseivé váljatok az ő megváltói művének és ez testvéreim az engesztelés.
Kövessétek Krisztust, az isteni Bárányt, ki magáról megfeledkezve csak értetek üresítette ki magát, mert nem az ő Istenségének volt szüksége rátok, hanem mérhetetlen szeretetére nektek. Mert teljesen helyettetek és a ti akaratotokon kívül szerezte meg nektek az üdvözülés lehetőségét. Akaratotok által, ti is így tegyetek. Ezért mondom, engeszteljetek a bűnökért, a lelkekért, mert így váltok, hogy úgy mondjam társmeg­váltókká, munkatársává és barátaivá Uratoknak, Isteneteknek.
Mert a szeretet legnagyobb megnyilvánulása az engesztelés. Ehhez a feltétel nélküli hitnek is párosulnia kell, mert ennek értékét csak egyedül Uratok és Istenetek tudja, de ti hisztek benne.
Testvérem, ezen az úton kell haladni és erre buzdíts másokat is, mert ebben munkálko­dik a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária. Ti váljatok eszközeivé. Igy teljesíted a parancsot: “Szeresd Uradat, Istenedet!” Uradnak és Istenednek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, mert a megváltás mindenkié, itt nincs kivétel.
“Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” ez testvérem a menyegzős köntös, mi szeretetből, imádságból engesztelésből és jó cselekedetből van szőve, és az irgalmas szeretet testetekre szabja, hogy ne kelljen szégyenkezni azon a lakomán – mit Uratok készít nektek – hiányosságaitok miatt.
Már többször mondottam: A mennybe vezető út a földön kezdődik, hol az út végén Uratok és Istenetek vár, mit elképzelni és leírni nem lehet, mert Uratok annyira örvend érkezéseteknek.
Éljetek így a Szentlélekben és üdvözültök. Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg téged az örök Atya az ő szent Fia és Isten szent Lelke vezéreljen az üdvösségre. Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme erősítsen, óvjon és védjen. Ámen. Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ámen.

1997. szeptember 28.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Amin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem és testvéreim az öröktől és örökké élő mennyei Atya, ki eget és földet alkotta, Isten egyszülött fia; az Örök Ige, megváltója és egyedül üdvözítője az egész világnak: Jézus Krisztus, és Isten Szent Lelke a harmadik isteni személy, ki egyengeti utatokat, ki szétosztja köztetek ajándékait, hogy igazak és bölcsek legyetek a dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből és szent nevével, Ámen.

Imádkozzunk testvéreim! Áldunk és magasztalunk egy igaz Istenünk, mindenható örök Isten, áldassék és felmagasztaltassék atyai jóságod, most és mindörökké. Legyen áldott Jézus Krisztus, az örök főpap, az üdvösségszerző, ki által van üdvössége az embemek, hogy általa és őbenne üdvösségre leljen halhatatlan lelketek, mert megnyitotta nektek azt a kaput az igazság kapuja mellett – min még ember nem lépett át – de kínhalála és kiömlött vére által nyílt meg az a kapu, mit irgalmasság kapujának neveznek, mely minden ember előtt tárva áll, személy-válogatás nélkül, hova a belépő díj nem arany, nem pénz, sem drágakő nem kell, csak bűnbánatos alázatos szív, ki Urát követi, parancsait megtartva embertársain keresztül is szereti Krisztusát, mintegy gyermeki bizalommal követi és kicsi gyermeki bizalommal hagyatkozik Krisztusra, ki mint sajátját viszi el mennyei Atyjához, hogy az ég angyalai is örüljenek érkezésének, hol Atyátok letöröl minden könnyet szemetekről, hogy a megharcolt élet után örök életetek legyen Krisztusban és Krisztus által, a Szentlélek Úristen közreműködése által. Ezt megértve és szívetekbe zárva, dicsőítsétek a dicső szentháromságú egy igaz Istent. Alleluja, alleluja, alleluja. Ámen.

Testvéreim gyűjtsétek a nyájat. Keressétek az elveszett bárányokat. Testvérkéim engeszteljetek és lelkeket kérjetek! Keressétek Isten kicsinyke gyermekeit. Mert sok az Istent-kereső lélek. Ne engedjétek holtvágányra őket. Mert a gonosz résen áll, mint ahogy ti is szoktátok mondani, mert Isten Szent Lelke elhintette köztetek az igazságot: “az ördög nem alszik” . Ti is testvéreim legyetek éberek! Hányszor, de hányszor ébredtek fel alvás közben, hogy imádkoztok. Mert Isten szent Lelke is őrködik felettetek és lelketeket ébrentartja és imádkoztat ja lelketeket az Ö lelkének erejével. Hisz mondotta Uratok, üdvözítő Istenetek: “a Szentlélek templomai vagytok. III A templomban imádkozni szoktak. A lélek Urához Istenéhez kiált. A kicsiny gyermek Atyjával beszélget. Csak a tiszta húr peng, zengi Istene dícséretét, még ha szemeitek zárva vannak is. Az elhanyagolt, szennyes húr nem zeng és peng, hanem fület, lelket sértő hangja a sátán haláltáncára hív. Ugye értitek testvéreim? Boldog az az ember, ki atTa ébred, hogy Istenével beszélget még álmában is.

Testvéreim a múltkor megfeddtelek benneteket és köszönöm, hogy megszívleltétek. De vigyázzatok! Ne forgassátok ki értelmét. Nehogy rés támadjon köztetek az értelmezés miatt. Azt azért úgy írtam – min vitatkoztatok – ” hogy sosem a másiknak szólnak, hanem (nekem), annak aki olvassa, vagy hallja. Mert én azt sugallom testvérem lelkébe ami Uramtól Istenemtől rám bízatott.

Testvérem és testvéreim! Nagyon vigyázzatok egymásra, mert a gonosz apró dolgokból is tud nagyot csinálni. Az ellentétből ellenséget. Ebben nagy mester.

Ti pedig báránykáim, imádkozzatok és engeszteljetek, dolgozzatok! Mert a munka is imádság, ha Istennek ajánljátok. A sorrendet soha el ne feledjétek! Nem mindegy, hogy hova helyezitek a hangsúlyt.

Testvéreim a tanítások lelketek okulására szolgál. Ez mindazért van, mert Uratok megtartani akar benneteket minden áron, hogy az ő akaratát tettre váltsátok magatok és nem utolsó sorban embertársaitok részére. Mert mit mondott Uratok, a mennyei Király: Jézus Krisztus “Azt akarom, hol én vagyok ott legyetek ti is.” Ez oly világos beszéd. Mert akkor kétezer évvel ezelőtt mondta ugyan Uratok tanítványainak, de itt nincs sem idő, sem tér, mert ez nektek is ugyanúgy szól időn és téren át, mint akkor. Mert Jézus Krisztus hív, szólít az üdvösségre. Azt is megmondja, milyen út vezet hozzá. A hiten, reményen, szereteten át a nehéz úton, és azt is mondja: “Ki követni akar, vegye fel igámat, mert az én terhem könnyű, az én igám édes.” Mert ha hitetek van, reményetek teljes, szeretetetek kiáradó, bizony mondom nektek könnyű lesz terhetek, és igátok édes. Fontoljátok meg testvéreim mindezeket! Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmi erejét, hogy ezt az ő fénye által megértsétek és eszerint cselekedjetek és Krisztus a kereszt-hordozó megőrzi lelketeket az örök élet számára, hogy ott legyetek ti is Uratokkal Istenetekkel, ahol Ö lakozik. Ámen.

Testvérem és testvéreim! Fogy az idő, rohan a katasztrófák elé. Mint már az előzőkben felhívtam figyelmeteket, a rettenetes bűnök kierőszakolták a mennyei Atya haragját. Azt is hozzátettem, hogy ti pedig késedelmes szívűek vagytok. Most azt is hozzáteszem, Krisztus egyházának hajója süllyedni látszik. A kicsi imádkozó lelkek az észrevétlenek, a kicsik, a semminek látszók emelik újra ki a hínárbó1.A kicsi, hős lelkek, mit is mondott Jézus Krisztus Péternek? “Péter, neked adom a mennyek országának kulcsait, a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.” Reményetek Krisztusban van! De Krisztus az örökös Főpap minden embert üdvözíteni akar. Általatok akarja menteni a lelkeket, ti pedig Krisztus által mentitek és ez nem könnyű feladat. De Uratok megkönnyíti igátokat. Mert bennetek él és működik általatok. És így teljesül be Krisztus szava: “Mint ahogy én egy vagyok az Atyámmal, ti is egyek lesztek velem, mert én tibennetek és ti énbennem lakoztok. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim a mindenható Atya, az ő szent fia; Jézus Krisztus az örökös Főpap. Isten szent Lelke őrizzen és vezessen benneteket, hogy az útról le ne térjetek. A szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja; Mária oltalmazzon benneteket, s vezessen el szent Fiához. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket Isten kicsi báránykái. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.