Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. december 27.
HIGGYETEK FELTÉTEL NÉLKÜL!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen szent nevével. Dicsértessék és áldassék a Szentháromság egy Isten, most és mindörökkön örökké.
Áldunk, imádunk szent Atyám, a te végtelen nagy szeretetedért, mert elküldötted a te szent Fiadat a Földre, hogy megmentse a te esendő gyermekeidet, kiket teremtett a te szent akaratod itt a Földön. Mert aki vagy mindöröktől és mindörökké, áldás és imádás Neked szent Atyám, hogy megköszönjük a te szent és végtelen szeretetedet, és hálát adjunk Neked szent Atyám a te szent Fiadért, ki egy veled mindöröktől és mind­örökké.
Bocsásd meg Atyám, hogy csak dadog a nyelv, az emberi elme nem talál rá szót, amivel megköszönhetnénk a te atyai jóságodat. Mert a te szent Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban magadat adtad nekünk. Mert a Fiú egy az Atyával, mint ahogy az Atya is egy a Fiúval. Amit a te szent Fiad ki is nyilatkoztatott, mikor azt mondotta;
“Aki engem látott, az látta az Atyát is”, mert “Ki engem hallgat, az hallgatja az Atyát
is, ki engem vet meg, az megveti az Atyát is, aki engem küldött.
Óh, te szent Titok, te fenséges Isten, hogyan foghatna fel téged a térben és időben élő ember! De te Uram, azt mondtad, hogy higgyünk. Mikor Tamás hite megrendült, és csak akkor hitt, amikor látott, te Uram azt mondtad:
“Tamás boldog vagy, mert láttál és hittél, de bizony ezerszer boldogabb az, ki nem lát és mégis hisz.”
Köszönjük Uram a te szent tanításodat. Mert hittel hiszem és vallom, hogy te az Atyától jöttél, és az Atyához mentél. És te vagy az élő Isten egyszülött Fia. Testvérem, így imádkozzatok, testvérem így higgyetek, mert így hitetek erős lesz. Hányszor, de hányszor mondotta az Úr:
A hited meggyógyított, a hited megsza­badított!” – mert még egyszer mondom, higgyetek minden feltétel nélkül!
Most erről fogsz kapni testvérem tanítást és kérd Isten Szentlelkét, hogy nyissa meg értelmedet, világosítson meg a Szentlélek Isten, hogy elméd felfoghassa.
Tehát mi a hit?
Testvérem a hit kősziklán áll, aki hisz, az nem kételkedik. Az hisz, az hisz akkor is, ha a körülmények, ha a látszat egész mást sugall neki. A ti meglátástok sokszor csak tükrön keresztül lát, ami tele van hamis képekkel, ami torzít, és megejti az embert, de csak azt, kinek hite gyenge! Most a hívő ember szeméből és látásából indulok ki, hogy megláthassátok, hogy mennyi a buktató. Mert a gonosz és angyalai itt kísértenek legerőszakosabban. Mert a sátán az emberiségnek erre a csoportjára helyezi a hangsúlyt. Mert aki az ő táborába tartozik, azzal csak annyit törődik, hogy megtartsa. De Isten végtelen nagy kegyelme itt sem hagyja el az embert, de erről majd legközelebb tanítok!
Most visszatérek az előbbiekhez.
A hit szintén 3 csoportra osztható:
– a feltétel nélküli hit,
– a kicsinyhitűség,
– a kétkedő hit.
Tehát először a feltétel nélküli hit:
– Mint mondottam, higgyetek abban, hogy mennyei Atyátok a szó legszorosabb értel­mében Atyátok.
– Higgyétek, hogy a ti Uratok, Jézus Krisztus, az Atyához tért vissza.
– És higgyétek a ti részetekre mindig és mindenkor elérhető.
– Higgyétek, hogy Isten szent Lelke köztetek, van és munkálkodik a lelkek megmentésén. – Higgyétek, hogy a lelketek tovább is él,
– Higgyétek azt, ahogy az Úr, az Isten Jézus Krisztus feltámadott és az emberi testet is magával vitte a dicsőségbe, úgy higgyetek ti is a feltámadásban.
Ha mindezekben feltétel nélkül hisztek, akkor erős a hitetek. Akkor hiszitek Isten végtelen nagy irgalmát és szeretetét is, és tudjátok, hogy Isten végtelenül igazságos bíró is, de ítéleteit mindig irgalmán keresztül adja nektek. Hogy ez már, hogy és miképpen történik, az már a hit dolga.
Most áttérek a kicsinyhitűségre:
– Ez az ember hisz Istenben, azt is hiszi, mindazt, amit az előbbiekben leírtál. De őt megzavarja a görbe tükör, mit a sátán elé rak, tehát meg-meginog hitében. Megzavarják a kézzel fogható dolgok. De Isten kegyelme segíti őket. De a Sátán erőfeszítése sem egészen meddő.
Harmadik csoport, pedig mindent meg akar magyarázni:
Mindent az ő okoskodásán, logikáján keresztül akar megérteni, arra pazarolja drága idejét, hogy mindent meg akar érteni. Isten titkaiba akar bepillantani. Kevélységében nem veszi észre azt, hogy a véges elmével az időbe és térbe zárt ember nem képes felfogni a végtelent és az időtlent. Itt akaratlanul is elbizakodottá válik. Most óva intelek benneteket, ezt ne úgy értsétek, hogy nem szabad gondolkodni, a gondolkodó ember az megint más. Mert vannak szentek, és egyháztanítók, akiket az Isten Szentlelke megvilágosított, és ezek is csak annyit tudnak, amit Isten tudni enged. Mert nincs az a szentéletű ember, nincs azaz egyháztudós, kinek hite szilárd és meg van benne az alázat, hogy azt állította volna magáról, hogy kifürkészte Isten titkos útait, és az isteni Titok megfejtett előtte.
Most figyelmeztetlek benneteket, hogy az okoskodó, aki magáról azt hiszi, hogy mindent tud, vagy mindent tudni akar, az elfecséreli a neki szánt időt. Most pedig figyelmeztetlek benneteket arra, hogy ebben a csoportban arat a sátán. És most búcsú­zóul azt mondom, hogy ti csak higgyetek, mert ki hisz, az üdvözül!
Áldjon meg benneteket testvérem az Atya, ki atyai gondoskodással visel rátok gondot, a Fiú; a Megváltó, ki lemossa vétkeiteket. A Szentlélek Isten, ki megvilágosított benneteket.
Téged pedig árasszon el szent kegyelmével a mi Urunk, Jézus Krisztus.

Ármin.

1985. december 27.
BÁRMIT TESZEL, MINDENHEZ KÉRD URAD KEGYELMÉT, ÉS A VÉGTELEN KEGYELEM RÁVEZET A HEL YES ÚTRA
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott a légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ki dicsértessék és áldassék a szentháromságú egy Isten, mindöröktől és mindörökkön, Ámen.
Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicséret és dicsőség te megtestesült ige. Ki egy vagy az Atyával, mert te benne és ő benned lakozik. Dicsőség! Te áldása vagy a földnek, te égből alászállott Ige, te felséges Isten, kit az emberi vakság fel nem ismert. De aki felismert, mert Istenben élt és Isten élt benne, annak üdvösségére, ki pedig a sötétség gyermeke annak romlására jöttél a világra, Urunk, Jézus Krisztus. Te testté lett élő, eleven szeretet, ki emberré lettél az emberért, hogy ki benned hisz, az el ne vesszen, hanem élete legyen benned és általad, mindörökké.
Tudjuk Urunk, hogy az út nehéz és rögös és telve tövisekkel, mert a te isteni bölcsessé­ged így rendelte, hogy mint a te utad Istenem nehéz és minden erőt kimerítő – és te ezen az úton végigmentél, hogy ösvényt taposs mindazoknak kik követnek téged – és ezt az utat végig hintetted kegyelmed erejével, mert ezen embernek lehetetlen végighaladni. De te mondottad: ” ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES”. Ezért leborulva imádunk, te testté lett Ige, ki a mennyből szállottál alá, hogy benned higgyünk és reméljünk, hogy életünk legyen benned és általad.
Te, aki megváltottad lelkeinket az örök kárhozattól, mert a te végtelen igazságod által letetted a váltságdíjat a pokol felé vezető útra, hogy a te végtelen szereteted által erőt merítve, rá tudjunk lépni arra a keskeny és szenvedéssel teletűzdelt útra, ahol szűk a kapu, de ami az életre nyílik. Ahol te hívsz és vársz, és az élő vizek forrásával itatod meg fáradt gyermekeidet, mi az Atya trónjából fakad, hol a te Atyád és a mi Atyánk letöröl szemünkről minden könnyet.
Ezért leborulva kérünk Uram Jézus: vezess bennünket a te ösvényeden, mit az isteni szeretete kitaposott nekünk, mert előttünk jár, hol kegyelmének szent ereje vezet, vígasztal és segít, csak nekünk nagyon kell akarni Krisztust! Sőt mi több, erőszakosan kell kapaszkodni abba a szegekkel általvert kézbe, mert az a kéz nagyon erős és hatalmas a gonosz erőszakos kísértései ellen, és biztos menedék.
Ne féljetek testvérem, az örök szeretet biztosan tart benneteket, ha ti is úgy akarjátok, mert a ti akaratotokra helyezte az Úr az üdvösségeket és bukásokat. Mert szabadnak teremtett az Úr benneteket és nem szolgának. Ezt véssétek az agyatokba. Isten akarata ellenére senkit sem üdvözít, de a végtelen irgalom és szeretet, minden embernek megadja, sőt felkínálja a hit kegyelmét és aki ehhez a kapocshoz kapcsolja életét, az üdvözül.
Mert ezt ne felejtsétek el, Isten mindenkit egyformán szeret. Mert olyan nincs, hogy egyik embert kevésbé szereti, mint a másikat, mert a szeretet, az Isten szeretete egyformán sugároz minden teremtményre.
Csak az ember az, ki elfordul Urától, Istenétől. De te édes, felséges Istenünk vársz az utolsó leheletig, mert megadod a lehetőséget a megtérésre, mit oly gyönyörűen megma­gyaráztál abban a példabeszédben, hol a munkát adó gazdát példáztad meg, ki egyformán fizetett annak, ki reggeltől, vagy csak egy órát dolgozott az Úr szőlőjében.
Mert testvérem a bűnbánatra még az utolsó órátok is a tietek!
Mert az isteni irgalom ebben teljes, mert az üdvözül, ki kitart mindvégig. Az kárhozik el, ki utolsó óráiban elengedi Krisztus kezét. De ne feledjétek, nem tudjátok, melyik az az óra és a perc.
Testvérem, legyél te minden nap és a napnak minden órájában Krisztusé. Mert Krisztus senki kezét nem engedi el, csak az ember olyan vak és süket, hogy elfordul Urától, Istenétől, mert a gonosz egyetlen célja, hogy süketekké és vakokká tegyen benneteket. De legyetek süketek és vakok, a világ lármájára, mert ki Krisztusra hallgat, annak bántja a fülét a világ zaja és bántja a szemét a sötétség. Testvérem, kérjük az egek Urát, kérjük az emberré lett Örök Igét, a mi Urunk, Krisztust, hogy kegyelmének ereje hassa át a te lelkedet és zárja körül szívedet, hogy tudd mindig az utat, a te Urad és Istened felé és Isten szent Lelkének ereje világosítsa meg a te utadat, mert hol a lélek világossága, az az ember nem téved el soha, mert felfogja azt. Mert aki Krisztussal egy, egy hullámon van, ott Krisztus szabad egyenes adásban száll a lélekhez. Add, ó Uram, hogy testvérem mindig a te szavadra figyeljen. Hogy szeme látva lásson, és füle hallva halljon a te szent kegyelmed által Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Ámen.
Testvérem! Legyél imádban, munkádban és pihenésedben is Krisztusé. Ne feledkezzél meg a te uradról soha, mert ezt a lelki állapotot kell megvalósítani, hogy Krisztus jelenlétében élsz. Bármit teszel, mindenhez kérd Urad kegyelmét és a végtelen kegyelem rávezet mindig a helyes útra.
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mindenben feltétel nélküli hittel hagyatkozz Krisztusra. Te tudd azt, hogy bármi történik a te lelked javát szolgálja, mert csak Krisztus, de csakis Krisztus a te Urad és Istened tudja, mi az, mi előbbre visz. Légy felszabadult. Ne legyenek kétségeid. Ne félj a bajtól, a megpróbáltatásoktól, hanem légy Krisztussal és Krisztusban, és Krisztus benned lakozik és megadja neked a te lelked békéjét és lelked tükre sima lesz, és tisztán tükrözi a te Uradat és Istenedet, és törés nélkül verődik vissza lelkedből az Istened szeretete, a viszont szeretés Istened felé. Így lesz igád édes és terhed könnyű.
A külső vihar, bármi tépdesi is ruhádat, nem ér el hozzád. Nem tudja megszakítani azt a harmóniát, mi Istennel köt össze. Imádkozz sokat és fohászkodj és beszéljen a te lelked Istenhez és Urad, és Istened meghallgat téged. Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom: áldjon és vonzzon a mennyei Atya, kegyelmének ereje tartson a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, a Szentlélek Isten töltse be a te lelke­det, vezessen és irányítson Téged.
A mi Urunk, Jézus Krisztus oltalmazza és erősítse a te lelkedet az örök életre. Ámen. Testvérem én imádkozom érted és veled, mert melléd rendelt a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme. Ármin.

1994. december 27.

SZERESD URADAT ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL ÉS SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, ki eget és földet alkotta, a mindenség Ura és Istene, a Fiú, az Atya egyszülöttje, ki született, de nem teremtett, ki az Atyával egylényegű, a megváltó üdvözítő Jézus Krisztus, és Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen szent nevével. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, imádjuk a háromságú egy igaz Istent, ki teljesen egy és tökéletesen három is. Ezt a titkot emberi elme felfogni nem tudja, mert ezt a titkot Isten az Igaz magának tartja. Mert ennek az igazságát emberi elme, mi testbe zárt, felfogni képtelen. De a szent­háromságú egy Isten úgy rendelkezett, hogy ne a tudástok által igazuljatok meg, hanem a hitetek által. Mert a hit, mi Istenbe vetett hitetek, az üdvözít benneteket tetteitek által. Mert mi a főparancs: “SZERESD URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL, ÉS SZERESD FELEBARÁTODAT MINT TENMAGADAT.”

Ha ezt megtettétek, üdvözültök. Mert mit mondott Uratok, Istenetek; “AKI HISZ, AZ ÜDVÖZÜL, AKI NEM HISZ, AZ ELKÁRHOZIK.” És ez a hit nem tudás, hanem minden okoskodás ellenére hinni feltétel nélkül Istenben. Tudjátok azt mondani, ha valamit véges elmétekkel nem értetek: Uram és Istenem, ezt nem értem, de hiszem, mert ezt te mondottad Uram. Ha valami olyan történik veletek, amit úgy láttok, hogy ez nagyon rossz, szinte úgy érzitek összetört szívetek-lelketek, tudjátok azt mondani, a te tudtoddal történt mindez Uram és te megengedted és hiszem azt, hogy te mindent azért engedtél, hogy abból az én lelkemnek üdve származzon. Ez az igazi ima, ez a hit próbaköve. Ki elérte mindezt a fokot, boldognak mondható.

Ezt azért mondtam, hogy ne csak szavakkal imádhassátok Isteneteket – ami igen fontos lelketek ébrentartására és kapcsolatotok ápolására Isten felé, mert mikor imádkoztok, Istennel beszélgettek – hogy mikor hiteteket bizonyítani kell, ezt megélni is tudjátok. Igy imádjuk az egy igaz Istent, a Szentháromságban külön-külön személy szerint. Mert mit mondott Uratok, Istenetek Jézus Krisztus: “Senki sem jöhet hozzám, csak ha Atyám vonzza, de senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam és senki sem mehet a Fiúhoz, csak Isten szent Lelke által.

Szent Pál mondotta: “Isten nevét sem tudnátok kimondani a Szentlélek közreműködése nélkül, azaz Isten kegyelme nélkül.” Mert Isten Szentlelkének kegyelme működik köztetek, keres benneteket, hív benneteket az üdvösségre szólít és ezt mind a ti akaratotok alá helyezi. Szelíden hív, senkit nem kényszerít, mert ti magatok döntötök üdvösségetekről és bukásaitokról.

Imádunk Istenünk, te bölcs és igazságos. Te végtelenül szerető szentháromságú Istenünk. Mert te minden ember előtt megnyitottad a mennyek országának ajtaját, hova minden egyes ember beléphet. Hisz szent Fiad Atyám minden egyes emberért megszenvedett. Az a szent vér, mit Uratok ontott az utolsó cseppig, az az egész emberiség bűnét tisztára mossa, ami által mindenki tisztán és hófehéren beléphetne Ura és Istene elé. Kell-e ennél nagyobb szeretet, kell-e ennél nagyobb irgalom? Az örök Isten a kegyelmeit ingyen ontja rátok, ezt mindenki ingyen, és mi több érdemtelenül kapja. Hálát adunk neked egy igaz Istenünk a Szentháromságban, hogy ezt megadtad az embemek. Mert bőkezűen ontod kegyelmeidet minden emberre és minden egyes egy embert visszavársz külön-külön. Áldassék és felmagasztaltassék a te neved mindig és mindörökké. Ámen.

Testvérem és testvéreim! Kérjétek a Szentlélek Úristent, hogy ezt szívetekbe tudjátok zárni és eszerint akarjatok élni.

Adjátok akaratotokat Istennek. Helyezzétek bizalmatokat az ő szentséges szent szívébe. Rejtezzetek el szent sebeibe. Kérjetek védelmet tőle az Irgalom forrásától a gonosz ellen és semmitől se féljetek. Ne legyetek kicsinyhitűek! Hisz hányszor mondtam testvéreim: minden úgy történik, hogy abból lelketeknek üdve származzon. Mert Krisztussal mindent, de Krisztus nélkül semmit el nem értek! Ahhoz, hogy Krisztuséi legyetek, sem vagyon, sem pénz, sem drágakő nem kell, csak Istent – az értetek földön jártat, mint embert, a megváltó Jézus Krisztust – látó szem, csak az ő szavát halló igaz, szeretettel teli emberi szív, ki felebarátjában látja Urát és Istenét.

Mert mit mondott Uratok, Istenetek és mit fog mondani azon a napon, mikor hatalommal és dicsőséggel és igazsággal jön a Király, a Krisztus király: “Mit egynek tettetek a legkisebbnek, azt nekem tettétek és mit egynek nem tettetek a legkisebbnek, azt nekem nem tettétek”. Ez lebegjen szemetek előtt mindig és így éljetek, hogy mikor elérkezik Uratok, jobbján álljatok, mert befogadtátok azokat a kegyelmeket, mit felé­tek sugároz az ő szerető, szent szíve, Ámen.

Testvéreim, ne féljetek! Még egyszer mondom, ne féljetek az eljövendőtől, mert mondotta Uratok Istenetek: “Én mindenképp veletek vagyok, nem hagylak árván titeket. ” Higgyétek, hogy Uratok veletek van, mellettetek van, útitársatok az életetek nehéz útján. Soha nem ő hagy el benneteket, hanem a balga ember távolodik el tőle.

Izsáknak két fia volt, Ézsau az elsőszülött, Jákob az öccse. Anyjának Jákob volt a kedves, apjának Ézsau. Hangsúlyozom az elsőszülött az abban a korban rangot jelen­tett, még a testvérek között is. Mi történt, Ézsau megéhezett, elkérte Jákobtól az ő reggelijét, mert falánk volt. Jákob egy feltétellel adta oda, az elsőszülött jogáért, az atyai áldásért. Izsák öregségére vak volt, csak tapintás által ismerte fel fiait. Ézsau testét dús szőrzet borította, hogy apja fel ne ismerje a cserét egy kecskebak szőrét borították Jákobra. Csalás által ugyan, de megkapta az elsőszülött jogát. Nem tartotta meg, eladta, így méltatlanná vált rá. Így jut annyi sok ember a kárhozat tüzére, mert eladja Istentől kapott örökségét, a testi örömökért, a hamis gyöngyökért, az arany csillogásáért, a hatalomért, a pénzért, a könnyelmű életért és elvétetik tőle Isten országa. Isten akarata teljesült? Nem! Isten akarata az, hogy “üdvözüljetek”, nem pedig elkárhozzatok Ezért annyiszor, de annyiszor, de mondom most is: Uratok Istenetek saját hasonlóságára teremtett benneteket. Tehát úrnak, szabad akaratú úrnak, nem pedig szolgának, ha úgy tetszik egy bábnak, mi csak azt teheti, mit ura tenni enged. Így nem áll módjában sem felemelkedni, sem elbukni.

Hát nem értitek meg, ti balga emberek? Hogy urak vagytok, olyannyira, hogy uratoknak, Isteneteknek is ellene szegülhettek itt lent a földön. Mert itt építhetitek üdvösségeteket, lehettek méltóvá rá és válhattok méltatlanná Uratok Istenetek színe­látására.

Pedig uratok segítségetekre jött, mikor látta az ember bukását. Közétek jött, tanított benneteket, hagyta hogy akaratotok által keresztre feszítsétek. Bemutatta végtelen szeretetét, feltámadása által hatalmát. A tanuságtevők vértanúhalált haltak az igaz­ságért, pedig nem hős katonák, hanem egyszerű halászok. A kicsik, a semminek látszók tudtak hősök lenni. Nem virtusból, hanem az igazságért, mi egyben Isten igazsága. Az embemek – az Ézsauknak – még ez sem elég. Pedig a kegyelem ott is kopogtatott szívük ajtaján. Nem azért, mert nem hallották, hanem mert nem akarták meghallani, s így süketek és vakok maradtak. Isten nevét csak káromlás formájában ejtik ki rettenetes szájukon, mert ezeknek sem sikerült minden, mert a sátán gondoskodik róla, hogy legyen miért káromolni a megfeszített szeretetet, mert szívük tele van békétlenséggel, többrevágyással, gyűlölettel, irigységgel. Pedig itt még nem is a sátán fiairól beszéltem, nem a vicsorgó farkasokról, csak az átlagemberről, az Ézsaukról.

Most búcsúzom testvérem és testvéreim, áldjon meg benneteket az örök Atya, ki vonz benneteket szent Fiához, Jézus Krisztushoz, aki feloldozza megkötözöttségeiteket, eltö­röli bűneiteket a megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Úristen, ki Krisztushoz vezet benneteket a nehéz úton. Járjon közben értetek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária. Szent Mihály védelmezzen benneteket a tövises úton, Ámen.

Én pedig imádkozom érted, veled és értetek, veletek.

Ármin.

1995. december 27.

ELVÉTETIK TŐLÜK ISTEN ORSZÁGA

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, az ő egyszülött Fia, a világ megváltója; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen szent kegyelme által.

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség neked mennyei, igaz Atyánk és Istenünk. Imádtassék és felmagasztaltassék a Fiú, az Atya egyszülöttje, ki a földre hozta az Atya szeretetét és szemmelláthatóan be is mutatta ennek a szeretetnek nagyságát és egyben mérhetetlen gazdagságát. Kereszten függő szenvedése által nyújtotta át az Atya megbo­csájtó szeretetét a bűnbánat szentsége által. Szavaival tanított, cselekedeteivel példát adott nektek Jézus Krisztus, az isteni Bárány. És megnyitotta számotokra a mennyek országát, hogy aki hisz benne és az Atya akaratát cselekszi, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen őáltala, mindörökké. Aldjuk és magasztaljuk Isten szent Lelkét, kit az Atya a Fiú nevében küldött, aki megvilágosítja elméteket, ki utatokat megvilágosítja, ki kegyelmeivel áraszt el benneteket, akarata és tetszése szerint. Ki hív benneteket, ki bennetek a lelkiismeret szava, a Szentlélek Úristen. Felszólít minden egyes embert az üdvösségre. Higgyétek el emberek, hogy Isten az igaz, ki mint személy három, hogy üdvösségre teremtett benneteket, nem pedig kárhozatra. Ámen.

Nem is tudjátok felfogni ti balga emberek, kik belevakultatok a bűnbe, hogy a gonosz a sátán, mint a barmot terel benneteket a kárhozatba, hol a test halála után jön a lélek halála az örök üdvösség kárára.

Az emberiség nagy része azt hiszi, hogy csak test van és semmi más. Azért akar megadni mindent mit a test követel és halhatatlan lelkével mit sem törődik. Azt hiszi, hogy bármit is tett a test és a lélek belemerül a semmibe és semmi, de semmi már nincs tovább. Ezeknek az embereknek reménye a teljes megsemmisülés. Pedig ha tudnák, pedig tudhatnák, hogy a kegyelem hányszor, de hányszor kopogtat lelkük ajtaján. Meg sem hallják, mert nem is akarják meghallani, pedig csak egy picit meg kellene nyílni a fény felé és a kegyelem rendet teremtene és működni tudna szívükben. Itt nem földi

javakat osztanak, hanem az örök életre szökellő kincseket kapnak: lelki értékeket, mit magával visz. Mert mindenki megmérettetik, mikor órája bekövetkezik.

Mert az örök életre két kapu vezet, szűk és szoros kapu (a nehéz földi út). Itt Isten irgalmas szeretete várja a bűnbánó lelkeket. (Mert mint már annyiszor mondottam, de mondom most is, a megbánt bűnökre van bocsánat, de a meg nem bánt bűnökre nincs bocsánat.)

A másik kapu pedig az igazság kapuja, innen még ember nem lépett be az üdvösségre, mert a fóldi életét úgy élte le, hogy nyereség lenne számára a testi-lelki meg­semmisülés, de nem valósulnak be reményei, mert milyen remény az, mi a semmiben reménykedik. Csak azt kapja vissza, mit életében tett, saját lelke ellen és mások ellen.

Azt ne feledjétek, minden ember lelkében ott van születésétől, sőt fogantatása pillanatától az isteni szikra, ha úgy tetszik: talentum. Vannak emberek, akik ezt az isteni szikrát fólé helyezik az anyagi testüknek és eszerint élnek. ezekben az embereknek a lelkében tud működni a kegyelem. Ezek az emberek is botladomak, sőt el is eshetnek, de ismerik azt a forrást – a lélek által – hol lelkük köntösét tisztára mossa a kegyelem.

A megváltó, üdvözítő Jézus Krisztus, mint egy áldozati bárány elvérzett bűneitek miatt a keresztfán, hogy lelketekrőllemossa azt a szennyet, mivel a világ befröcskölt benne­teket, hogy beléphessetek a mennyei lakomára, hol a menyegzői köntös nélkül nem juttok be soha (ez nem más, mint a tiszta lélek).

Mint az előzőkben mondottam, az isteni szikrát, mi az Atyától származik minden ember megkapja, mert ha nem kapná meg minden ember, Isten nem lenne igazságos: ez bennetek az élet. .

Ezt az isteni szikrát a bűnbánó ember lelkében viszi, ezáltal lép be a mennyek orszá­gába és tulajdona marad. A megátalkodott ember pedig halála pillanatában elveszti azt és itt vétetik el tőle Isten országa. Hányszor mondotta Uratok Istenetek, Jézus Krisztus: “Elvétetik tőlük lsten országa” . Tehát ezek az emberek megölték szívükben Istent, mint ahogy Jézus Krisztust is megölték, de feltámadott /testben/ mert csak a test felett uralkodhattok. Ugyanúgy az isteni szikra is megszabadul a test halálának pillanatában és egyesül Istennel. A lélek, mit az ember ha úgy tetszik -mindörökre ahhoz az úrhoz köt, kinek életében szolgált, hol a neki járó büntetésben részesül. (Mert a pokol kínjai sem mind egyforma). Tehát visszatérek az isteni szikrához, mit az örök Atya ad az ő fiainak. Mert az Atya szeretete nem teremti az egyik embert jónak, a másik embert gonosmak. De viszont minden ember bizonyos tulajdonságokkal jön a világra, de minden embemek van választása a jó és a rossz között, mindent fordíthat az ember lelke javára és mindent fordíthat lelke kárára, ez a kettősség mindenhol ott van.

Ez a szabad akarat joga, ebbe lsten nem avatkozik bele!

De mivel Isten irgalmas is és szerető Atyátok, Megváltót küldött éretek az ő egyszü­löttjét, ha a gonosz meg is ejt benneteket, helyrehozhassátok hibáitokat. Itt működik köztetek Isten szent Lelke, segítségetekre jött, mert az elvakult, a bűnébe beleragadt ember bűnei által növelte a gonosz hatalmát. Hogy ilyen lett a ti világotok ez nem Isten akarata. /De majd Isten által meghatározott időben, véget is vet neki.!

Visszatérve az előbbiekhez; tehát az isteni szikra visszatér Istenhez, de viszont ez az isteni szikra éltethet egy másik lelket is a továbbiakban. Ezt jegyezzétek meg.

A lélek és ami élteti, – ami az Atyától való szikra – ez kettő, és nem ugyanaz. Az üdvözült lélekkel eggyé válik, az elkárhozott lélekből, mint már mondottam kiszabadul és visszatér Urához, Istenéhez. Mert ami Istené, ismét egyesül Istennel, hogy újra elindítson egy lelket a fóldi vándorútra, hogy visszavezesse az emberi lelket Urához, Istenéhez. A léleknek az a feladata, hogy őrizze ezt az Istentől kapott ajándékát, hogy együtt térhessen meg abba az országba, mit az Atya szeretete készített el még az idő kezdete előtt.

Testvérem, itt most két lélekről beszéltem, akik teljesítették az Atya akaratát és akik elbuktak. Van egy hannadik lélekálIapot. Van a földön a kűzdő egyház. Ezt nevezzük a földi síkon élő lelkeknek, kik test és lélek. A kettő szemben áll egymással. A válaszút itt kezdődik.

A második a szenvedő egyház, ez már szellemi sík. Ide jutnak azok a lelkek, kik akaratuk és a bűnbánat szentsége és Isten végtelen nagy kegyelme által az irgalmasság kapujánál mérettek meg, de folt esett lelkükön a bűnbánat szentsége tisztára mosta ugyan, de a helye megmaradt.

Mint az arany is tűzben tisztul, szabadul meg a salaktól, a lélek is itt tisztul meg attól a folttól, mit a bűnbánat szentsége ugyan tisztára mosott, de a folt helye még látható. Ide kerül sok lélek, még mielőtt Jézus, ajó Pásztor bemutatja az Atyának, mint övéit.

A megdicsőült egyház pedig már a szentek közössége, ahol színről-színre láthatják Urukat, Istenüket, megváltó Krisztusukat. Ámen.

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvérem a mindenható Atya, ki számontartja az övéit. Isten egyszülöttje; Jézus Krisztus, ki valóban kínhalált halt a ti üdvössé­getekért. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki üdvösségre szólít és hívja a lelkeket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária járjon közben értetek szent fiánál; Jézus Krisztusnál. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket kicsi báránykái a jó Pásztornak. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ámen.

1996. december 27.

“Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”

Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki eget és földet teremtet­te, az Isten egyszülött Fia; Jézus Krisztus, a világ megváltója, az egyedül üdvözítő, a második isteni személy és Isten szent Lelke; a Szentlélek Úristen, a szentháromságú egy, igaz Isten kegyelme által. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik itt a földön a Szentlélek templomai lettetek, mert befogadtátok mindazokat a kegyelmeket, mivel a lélek, mi Isten szent Lelke el­árasztott benneteket, kik alázatos szívűek tudtok maradni, kiket nem a többnek látsza­ni akarás kerített hatalmába, kik kicsinek, nagyok kicsinek tudtok maradni, mert a gyer­mek, akik gyermeki bizalommal hagyatkomak arra azt Atyára, ki teremtője mindenek­nek, kik nem keresik a földi dicsőséget, nem a földi kincsek birtoklásáért élnek, hanem a maradandó értékekre vágynak, mit a rozsda el nem mar, mit a tolvaj el nem rabol, kik itt a földön építik Isten országát és felöltöztetik lelküket hófehér köntösbe, hogy lelkük beléphessen arra a lakomára, mit Atyátok készít érkezésetekre, mert tisztára mosta lelketeket a Bárány vére, hogy hófehéren térjetek meg az atyai házba és lelketeken hordjátok szent Fia vonásait, hol a másodszülöttek magukon hordják szent Fia voná­sait.

Áldunk és magasztalunk egy igaz Istenünk! Ki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érette, hogy az, ki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen mind­örökké a Fiú által. Ezért imádunk és magasztalunk, 6, dicső szentháromságú Istenünk! Szívünk szeretetével megköszönjük atyai jóságodat, hogy ennyire szeretsz minket és szívünk teljes szeretetével kiáltjuk feléd: abba, kedves Atyám! Mert tudjuk, hogy a te tékozló fiaid vagyunk, kik a bűnbánat szentsége által megtérhetnek az atyai házba, hol a te örömöd és a mi örömünk teljes lesz, hol lelkünk nyugalomra, békére talál mind­örökre, Ámen.

Testvérem és testvéreim! Ezért itt a földön nehéz, rögös utat kell járnotok, hisz ezt ti is nagyon jól tudjátok, de ezt azért ismételem és ismételni is fogom, hogy ez mindig sze­metek előtt lebegjen. Nehogy elcsüggedjen szívetek, és lankadjon akarátstok. Nehogy azoknak az embereknek a gúnykacaja, csak egy percre is megingassa akaratotokat, akik csak a mának élnek, akiknek a szívüket rabláncra fűzte a pénz, az arany, a hamis kin­csek, a tiltott örömök, a szenvedélyek. Kik kivetkőztek emberi mivoltukból és észre sem veszik, hogy már valójában nem is ők élnek, hanem a sátán lakozik bennük.

Ti, pedig testvérkéim, kiknek lelke Isten temploma, kövessétek Uratokat, Jézus Krisz­tust, mert előttetek megy, vezet benneteket, mellettetek is van, utánatok is megy, hogy a nyájból egy se vesszen el, és mi több, szívetekben is él. Hát akkor testvérkéim, mitől féltek? Hisz mondotta Uratok, Istenetek, Jézus Krisztus: “Legyetek abban biztosak,

hogy én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. ” Kell-e ennél több? Mert ennél több már nincs. Csak Isten végtelen véget nem érő szeretete, mely minden egyes em­bert üdvözíteni akar. Mert már annyiszor mondottam, de mondom most is, a mennyek országának ajtaja minden egyes ember előtt nyitva áll, még a legelvetemültebb ember előtt is. (példa erre a jobb lator) Hisz Uratok a földön járt Isten hányszor, de hányszor utalt erre a szőlőmunkásokról szóló példabeszédben is. Egy más alkalommal pedig azt mondotta:” az ég angyalai jobban örülnek egy megtért bűnösnek, mint száz igaznak. ” Mert Isten a végtelen, tökéletes szeretet, mert ez a szeretet véget nem ér soha. Tehát ez lebegjen szemetek előtt. Ezért mondottam már annyiszor és nem győzöm eléggé hang­súlyozni, ti is testvéreim szeressetek és engeszteljetek! Szerezzetek ti is örömet meny­nyei Atyátoknak és a ti örömötök is teljes lesz. Építsétek itt a földön Isten országát. Ragadjátok ki a szegény megtévesztett bűnösöket a sátán karmai közül, mert vannak az égnek olyan csatornái, ami a ti imáitok által nyílnak meg. Hát nem értitek meg, ti imád­kozó lelkek: Kérjétek a bölcsesség kegyelmét, a tisztánlátás kegyelmét, hogy ezt fel tudjátok fogni.

Sok eszköz van a kezetekben, apostolkodjatok! Ne törődjetek vele, hogy ki is nevetnek, ha bolondnak is néznek. Ha csak egy lelket is tudtok megnyerni Isten országa részére, már nem éltetek hiába itt a földön.

Testvére_ és testvére_ fontoljátok meg ezeket, kik ezt az írást olvassátok! Lépjetek arra az útra, mely kemény és göröngyös. Járjátok a keskeny utat, hisz uratok Istenetek

járhatóvá tette részetekre. Mert a megváltó Istenetek útját sem a jók tették nehézzé és göröngyös sé, hanem a gonoszok, a sátán szavára hallgatók, a földi hatalomra vágyók, a szenvedélyük rabjai, a földi javak hajszolói, az önszeretők, a másokat eltiprók, a két úrnak szolgálni akarók. Mert ha Krisztus szavára hallgattak volna, milyen diadalmenet tartott volna a mennyek országa felé. Mennyivel másképp köszöntene reátok a husza­dik század Krisztus után. Nem félelemmel és rettegéssel néznétek elébe, mert a rettene­tes bűnök kierőszakolták Isten haragját, mert a bűnök iszonyata az egekig kiált, az ár­tatlanok vére pirosra festi a földet.

Bizony- bizony megmérettetett a föld és könnyűnek találtatott.

Ezért hívtam fel a figyelmeteket már oly régóta az imára és az engesztelésre. Ti pedig késedelmes szívűek vagytok.

Az ég Királynője, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária jelenéseiben leszáll közétek, könyörögve kéri megtéréseiteket, az imáitokat. Felhívja figyelmeteket a nehéz időkre. Képei, szobrai sírnak, úgyszintén Krisztus a világ megváltójának szobrai vére könnyeket hullatnak. És ti, kik embemek nevezitek magatokat, elmentek mellette, egy kézlegyintéssei, egy gúnyos mosollyal. – Hát hova süllyedtetek? Mentek, mint egy gép arra, amerre a gonosz vezet benneteket. Mert szívetek helyett egy vezérlő gomb van, mit a sátáni hatalom irányít.

Testvérem és testvéreim! Ti pedig fogadjátok be mindazt a kegyelmet, mivel Isten Szentlelke megerősít benneteket. Vigyázzatok arra, hogy lelketek mindig a kegyelem állapotában legyen, ha botlotok is, azonnal szaladjatok Krisztus szentséges szívéhez és a bűnbánat szentsége Krisztus vére által tisztára mossa lelketeket, szentséges szent vére által és tiszták és feddhetetlenek lesztek. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondo_ áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim az örök Atya, az ő szent Fia; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a Szentlélek Úristen ol­talmazzon benneteket. A szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja és a ti mennyei Anyátok; Mária az ég királynője és szent Mihály Főangyal védelmezzen benneteket bárányai ajó Pásztornak. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

1997. december 27.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban. Az örök Atya, az ő szent Fia; Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által, a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelme által. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kiknek akaratuk szilárd, kiknek kitartásuk lankadatlan szeretetük pedig kiáradó. Imádunk téged Istenünk, te aki vagy most és mindörökké a dicső Szentháromságban.

Áldás és minden dicsőség Neked mennyei Atyám, áldassék és felmagasztaltassék az örök Ige, az Atya egyszülöttje, a megváltó egyedül üdvözítő Istenünk! Imádtassék a Szentlélek Úristen lelkének kiáradása, most és mindörökké, Ámen.

Mennyei édes Atyám! Te mindenható örök Isten, könyörülj a te népeden, kik a tövisekkel tele és a fájdalmak útját járjátok szent fiad nyomdokait követve.Járják nap mint nap, követik a jó pásztort, ki hazaviszi nyáját az örök hazába, hol szerető Atyám szíved szeretetével várod őket és letöröIsz szemükről minden könnyet, mert kitartottak mindhalálig, a jó pásztor hangját követve. És örömöd Atyám teljes lesz bennük mind­örökre, Ámen.

Testvéreim és testvérem! Szedjétek össze minden erőtöket és akaratotok legyen szilárd, gondolataitok, szavaitok és cselekedeteitek tiszták, hogy megváltó Istenetek tetszését szolgálja. Legyetek éberek. Ne szunnyadjon el lelketek. Mindenben Isten akaratát keresve, döntéseitek legyenek tiszták a lélek által. Imádkozzatok sokat, ebbe ne fáradjatok el soha! Lebegjen szemetek előtt Uratok kínszenvedése a kereszt fáján, haláltusájában is értetek imádkozott, mi több engesztelte mennyei Atyját a keresztre feszítőkért, ami nem csak az akkori, hanem a mai keresztre feszítőkért is, – azokért is, akik embertársaikat ölik, gyilkolják, rossz példát mutatnak nekik, akik a kínzókam­rákban kínozzák embertársukat – Urukat, Istenüket, Megváltójukat feszítik újra és újra a keresztre. ElTe is szól a Krisztus szava, “Amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. “. Ezért mondottam nektek testvéreim már több ízben, a megváltás folyamatos. Mert Uratok szenved ma is, mert a rettenetes bűnök ma is keresztre feszítik. Ezt tudom testvéreim. Ezt nektek teljességében megérteni nehéz, ezt azért teszem, hogy felismerjétek egyrészt a bűn iszonyatát, másrészt az engesztelés óriási fontosságát, mert hogy is mondotta Uratok, “Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Ezért ostromoljátok az eget, hogy ezek a lelkek reá ébredjenek tetteik iszonyatára, hogy annak lássák magukat és cselekedeteiket, amik. ez pedig nagy áldozatot követel és nagy kegyelmet. Így váltok Krisztusokká itt a földön, mert Krisztusotok bennetek él és általatok működik. Igy tettél meg amit megtehettél, mint ahogy a tíz parancs előírja:

1. Szeresd Urádat Istenedet, teljes erődből,

2. Szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Ebben és a kitartásban van lelketek üdvössége. Ámen.

Testvérem és testvéreim! Ti, akik ezeket a tanításokat olvassátok, okuljatok belőle. Mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket ne az evilágnak éljetek. Nem lehet két Úrnak szolgálni. Oly könnyen hivatkoztok rá, ha egy szentmise elmarad (nem értem rá). Pedig ti tudjátok, hogy Krisztus személy szerint vár benneteket és azt mondja “Szomjúhozom a lelkedet” mert lelkedet szent testével és vérével táplálni akarja. És ti pedig fáradtságra hivatkoztok? – Még ti sem értitek meg? Ti, akik Krisztuséinak valljátok magatokat! Észre sem veszitek, hogy az evilági dolgaitokat Krisztus elé helyezitek.

Olyan régóta hívom fel figyelmeteket a nagy megpróbáltatásokra. Ha egy kicsit is

jobban odafigyelnétek észre kéne vennetek, hogy már nem is az ajtó előtt van, hanem az ajtón belül a küszöbön. Ugye testvéreim! Ez már igen közeli? És még ti is félálomban vagytok. Rázzátok fel alvó lelketeket, mert van amit tenni kell. Nagyon kell a lelkeket menteni, a többi már nem tartozik rátok. Ti tegyetek meg mindent testvéreim. Ti ne féljetek az eljövendőtől, ti tudjátok, hogy mi a fegyveretek. Nektek nem szabad kétségbe és pánikba esnetek, hanem cselekedni, mint már annyiszor mondottam és Uratok is üzente; “Ne félj és ne féljetek!” Mert nem a gyáváké a győzelem, hanem a bátraké. Ámen.

Testvérem. Legyél nagyon összeszedett! Az nem baj, ha ezt meglátod, hogy mi a helytelen felebarátod cselekedeteiben, az még nem ítélkezés, figyelmeztesd, s ez ket­tőtök között maradjon. Minden este mielőtt lefekszel gondold át napodat, hogy helyesen cselekedtél-e; Megtettél-e mindent amit megtehettél volna? Nem mulasztot­tál? Nem borult-e fel az értékrend lelkedben? Nem helyezted-e a mulandót a mara­dandó elé? És így térj nyugovóra, imádságos, bűnbánó, alázatos lélekkel és nincs mitől félni. Imádkozz és engesztelj! Imáid meghallgatásra találnak, mint már felhívtam figyelmedet több ízben, hogy minden úgy történik az életedben, hogy abból a te lelked üdve szánnazzon. Erre ígéretet kaptál. Akár jó, akár rossz. Te csak hagyatkozz Uradra Istenedre, keresd Urad akaratát mindig és mindenben. Ne törődj vele, ha kinevetnek, kigÚnyolnak, ha bolondnak is néznek. Te csak higgy és szeress, először Uradat Istenedet, utána pedig szeresd felebarátodat, utána pedig magadat. Imádkozzál és dolgozzál! Élj mindig Urad és Istened jelenlevésében. Engesztelj a bűnösök megtéréséért. Kérd nap mint nap Isten szent Lelkének adományait, és megadja neked. És fordítsd embertársai d javára, Isten nagyobb dicsőségére. Mint Urad és Istened megváltó Üdvözítőtök mondotta apostolainak, ezt üzeni neked is testvérem: “Azt aka­rom, ahol én vagyok, ott legyetek ti is. ” Ámen.

Testvérem fontoljátok meg a fentieket és ehhez igazíts átok életeteket. Szálljatok le lelketek mélyébe és a a Szentlélek kegyelme által vizsgáljátok meg, hogy mit tettetek helyesen és mi az amit Isten akarata ellen tettetek. A jót köszönjétek meg, a rosszat pedig bánjátok meg. Járuljatok tiszta lélekkel a szentségi Jézushoz és a hónál is fehérebb lesz lelketek köntöse és koszorútokat senki nem veheti el tőletek. Ámen.

Most búcsúzom és ut mondom: áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim az örök Atya, az ő szent Fia, a megváltó, egyedül üdvözítő Isten őrizzen benneteket az örök élet részére. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen építse és őrizze lelketekben Isten templomát. A szeplőtelenül fogantatott szent szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon, legyen közbenjárótok szent Fiánál, Jézus Krisztusnál. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket harcaitokban a gonosszal szemben. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled értetek és veletek. Ámen.

1998. december 27.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen.

Ármin vagyok ne félj!

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik Krisztuséi vagytok. Áldjuk és imádjuk és felmagasztaltassék a dicső Szentháromság, most és mindörökké, Ámen. Imádunk mennyei Atyánk, örök Istenünk, áldjuk gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked irgalmas szeretetedet szent Fiadban; Jézus Krisztusban, kit mint megváltót küldted a világba felül nem múlható irántunk érzett szereteted által, hogy a te tékozló fiaidnak üdvösségük legyen általa, kereszthalála és dicsőséges feltámadása legyen általa és Őbenne.

Testet öltése által földre szállt az Atya egyszülöttje, gyermekként – a bűnt kivéve – hogy befogadja a világ. Ezzel megszentelted születésünket, megszentelted gyermekségünket, mi isten-gyermekséget jelent az ember számára. Példát, eleven példát adtál az embernek, hogy őt kövessék, az ő tanítását szívükbe véssük és tettre is váltsuk azokat. Életével bemutatta hogyan kövessük őt, hogy visszataláljon az ember – a másodszülöttek – teremtő Istenükhöz, hogy életük legyen mindörökké. És végül eleven áldozatként rettenetes kínokkal lerótta és kiérdemelte, hogy az emberiség rettenetes bűne, az első emberpártól, az ős-szülőktől kezdve az utolsó emberig, a bűnbánat szentsége által bocsánatot nyerjenek.. Ő volt az eleven áldozat a bűnök kiengesztelésére. Megnyitotta a mennyek országának azt a kapuját, mit az isteni irgalmasság kapujának neveznek, mert mit mondott Uratok: „A juhok aklának kapuja én vagyok.” Mindez azért történt, mert a ti mennyei Atyátok végtelenül szereti azt az embert, kit saját képére és hasonlóságára teremtett, a másodszülötteket, kikért az Isten egyszülöttje mutatta be keresztáldozatát. Mert az a szeretet lángolt benne először mennyei Atyja iránt és ugyanaz a szeretet értetek, a bűnötökbe belevakult emberekért. Így lett ő megváltó Istenetek, jó Pásztorotok, testvéretek, barátotok, üdvözítő Istene mindazoknak, kik tanítását meghallgatják és tettre is váltják azokat, mert szívükbe zárták. Mert Isten Szentlelke köztetek van és munkálkodik az idők végezetéig, a bölcsesség, az igazság, a tisztánlátás lelkét a világosság lelkét adja és szétosztja köztetek, miért nem arannyal, pénzzel, földi kincsekkel kell fizetni, hanem bűnbánó, szerető szívvel, ki Urában; Jézus Krisztusban látja szerető Istenét, megváltóját, testvérét, barátját embertestvérein keresztül élete értemét, irgalmas Istenét. Az Isten végtelen szeretete kitárja előtte az irgalmasság kapuját, mert élete keresztjét végigvitte egész életén át, ha eleinte szabadulni is akart tőle, de végül mégis hősiesen a vállára vette, hogy ezt élete melyik szakaszában tette azt senki nem kérdezi meg tőle, csak egy a fontos: mikor megérkezik a vállán legyen, és kapu nyittatik neki, és ott érezni fogjátok, hogy mennyire szeret az Isten. Ezért áldjátok, magasztaljátok, imádjátok testvéreim az Atyát, a kereszthordozó megváltó Isteneteket; Jézus Krisztust és Isten Szentlelkét a Szentlélek Istent, ki lángra lobbantja szíveteket és bevilágítja utatokat, hogy ne sötétben járjatok, hanem Krisztus világosságában és tudatosan követitek a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért, Ámen.

Testvérem és testvéreim! Reményetek Krisztusban van. Olvassátok az Újszövetségi Szentírást. Bízzátok magatokat Krisztusra. Az igazság lelke megvilágítja elméteket, a bölcsesség lelke felismeri bennetek Isten akaratát, mert szívetekben él, kinyitottátok szívetek ajtaját. Mert nem vendégként érkezett, mert a vendég előbb utóbb elmegy, mert ti szállást készítettetek és ő onnan el nem távozik, csak ha ti is úgy akarjátok. Mert oly sokszor figyelmeztettelek benneteket, hogy a kegyelmet könnyebb megkapni, de viszont nagy lelki összeszedettséget követel a megtartása. Vigyázzatok lelketek tisztaságára, mert a gonosz, mint már oly sokszor figyelmeztettelek benneteket, rátok irányítja a figyelmet, nagy falatok vagytok a számára, mindent elkövet, hogy elaltassa lelketeket; nehogy közömbössé tegye lelketeket, lelkesedéseteket Isten és embertársaitok iránt leállítsa.

De ti testvéreim annál erőszakosabban ragaszkodjatok Krisztushoz! Kérjétek nap, mint nap Isten szent Lelkének kegyelmi erejét! Szaladjatok mennyei Édesanyátokhoz, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzhöz, Isten anyjához, a boldogságos Szűzhöz, Máriához és semmitől se féljetek! Sok-sok kegyelmet eszközöl ki a ti számotokra az ő anyai szíve.

Imádkozni, engesztelni a megbántott Istent és semmitől sem féljetek! Védjétek egymást a gonosszal szemben. Ne magatoknak éljetek, hanem Istennek! „Keressétek Isten országát, s többi majd hozzáadatik nektek!” A testet munkával kell lefoglalni, a lelket imával. Beszélgessetek a szívetekben lakozó lélekkel, hisz tudjátok: „Benned az Isten, beszélgess vele.” Arra már oly rég felhívtam figyelmeteket, ne a mulandónak éljetek, hanem a maradandónak, mert a mulandó a földé, a maradandót, a lelki értékeket pedig magatokkal viszitek. Mert jaj annak a léleknek, ki talentumait nem kamatoztatja. Mit mondott Uratok, Istenetek? „Dobjátok ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és jajgatás!” – Hát aki eltékozolta? Erről szól a tékozló fiúról szóló példabeszéd, ki eltékozolta atyjától kapott talentumait. Testvéreim! Jézus Krisztus milyen csodálatosan és véges elméteknek érthetően magyarázza meg nektek a mennyei Atya megbocsátó, irgalmas szeretetét. Mert mit tett az Atya? Gyermeke eltékozolta talentumait, felismerte rettenetes bűnét, visszatért Istenéhez. Töredelmesen megbánta bűneit; „Atyám vétkeztem az ég ellen és Te ellened. Ne fiadként, csak béreseid közé fogadj vissza.” De az Atya messziről meglátja és eléje megy. Felrója bűnét? – Nem! A legszebb ruhába öltözteti, gyűrűt húz az ujjára és lakomát készít fiának. Visszakapja eltékozolt talentumait. Mi által? A bűnbánat által. Testvéreim, míg úton vagytok itt a földön, lehet újrakezdeni, lehet a keskeny a tövisekkel teli utat járni, de ebben kitartani mindvégig, az utolsó leheletig. Ez az üdvösség titka. De egyet nem lehet, vétkezni úgy, majd úgyis megbánom, van még rá időm. Erre mondotta Uratok Istenetek, Jézus Krisztus; ”Nem tudott sem az óra, sem a perc, mikor szólít Uratok.” Ezért figyelmeztetlek benneteket oly régóta a készenlétre, mert nem tudott mikor szólít Uratok. Nem mondhatjátok, várj még Uram! Az eltékozolt kegyelmeket vissza kell szereznem. A menyegzős köntösömet beszennyezte a bűn, várj, míg kitisztítom. Az idő lejárt, úgy távozik a lélek, ahogy az utolsó perc elérkezett, abban az állapotban, ahogy ez találta. Ezen elmélkedjetek, kik ezt olvassátok! Ti, pedig testvérem és testvéreim ezért imádkozzatok és engeszteljetek, hogy veletek ne így legyen. És minél több lélek legyen felkészítve erre a nagy útra, erre a gyönyörű találkozásra, Ámen.

Most búcsúzom testvérem és testvéreim. Áldjon meg benneteket az örök Atya, ki várja tékozló gyermekeit, Jézus Krisztus, a bűnbánat-szerző megváltó Isten, és Isten szent Lelke őrködjön lelketek felett. A szeplőtelenül fogantatott Szűz, Mária oltalmazzon benneteket, Szent Mihály főangyal Isten minden szentjei és angyalai imádkozzanak értetek.

Én, pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és értetek és veletek. Ármin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.