Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2000. január 25.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok. Ne félj!
Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik szívetekben építitek Isten templomát és követitek a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért. Az Atya irgalmas szeretetével, ki elküldötte egyszülött szent Fiát értetek becsapott, botladozó gyermekeiért, a tékozló fiaiért, hogy a megbánt bűnök bocsánatot nyerjenek, hogy aki keresi Krisztusát, az meg is találja, hogy a bárány vére tisztára mossa lelke köntösét, hogy beléphessen a mennyei lakomára, hol üdvössége lesz mindörökké. Köszöntelek benneteket a háromszemélyű egy igaz Isten irgalmas szeretetével, a Fiú; Jézus Krisztus kereszt áldozata érdemei által, a Szentlélek Isten szeretetének kiáradása által; ki keresi az Atya gyermekeit, mint bárányokat a farkasok között. Ámen.
Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Mikor Uratok Jézus Krisztus kinyilatkoztatta övéinek „Atyátok elhatározta, hogy nektek adja az országot. Igen Atyám, ez így tetszett Neked, a kicsiknek, hogy megszégyenítse a magukat nagynak tevőket, a semminek látszóknak, hogy megszégyenítse az okosokat, a gőgösöket. Királyok, fejedelmek szerették volna látni, mit ti láttatok, hallani, ami ti hallottatok, de nem adatott meg nekik.” Ezért mondom testvéreim ti is boldogok vagytok, mert ti halljátok és ti látjátok, mert Krisztus tanítása ma is elevenen él és Krisztus keresztáldozata önmagát mindig megújító örök áldozat a bűnök bocsánatára, lelketek üdvére. Krisztus egyháza az, hol ezt az áldozatot nem rá emlékezve, hanem önmagát mindig megújító áldozat: ami nem volt s nem lesz, hanem mindig van, mindig a jelenben élő tökéletes áldozat a bűnök bocsánatára, lelketek üdvére. Ezt megköszönni nincs emberi szó, csak Krisztusát szerető meleg emberi szív tudja ezt, ki Krisztus tanítását nemcsak meghallja, hanem tettre is váltja azt. Köszönjük Neked, egy igaz Istenünk, hogy ezt megadtad az embernek, Ámen.
Testvérem és testvéreim! Gondoljátok végig a fentieket. Nehogy azt higgyétek, hogy mindez másnak szól okulásukra, mert már ti olyan tökéletesek vagytok! Nem testvéreim ! Ez mindenkinek külön külön személy szerint szól. Krisztus külön külön mindenkiért kiitta a szenvedések kelyhét. Szépen fejezi ki egyik költőtök: „Megtestesült az örökös nagy eszme, a teremtés ím befejezve már, mindentől, mit az Úr lehelni enged, méltó adót szent zsámolyára vár.”
Testvéreim ti is, kik úgymond Krisztuséinak hiszitek magatokat, hányszor eladjátok halhatatlan lelketeket, 30 ezüstért Krisztusotokat! Keresitek lelketek békéjét alkoholban, narkóban, pénzben, anyagi jobblét reményében, a gonosz oldalára álltatok minden lelkifurdalás nélkül. Pedig Krisztus azt üzeni: „Aki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem.” Még azt is üzeni: „Tagadja meg magát.” Hisz Uratok is ezt tette, mert nem istenségének volt szüksége rátok emberek, hanem irántatok érzett végtelen szeretetének. Mit kér tőletek? „Úgy szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket.” Fontolja meg, ki magára ismer a fentiekben. Mindnyájan szívleljétek meg testvéreim!
Testvérem és testvéreim! Legyetek összeszedettek először gondolatban. Ott kell először
szembeszegülni a gonosszal. Mert a szép gondolatokból lesznek a szép szavak, a szép szavakból az Istennek tetsző cselekedetek. Régóta figyelmeztetlek már benneteket! Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmi ajándékait. A bölcsesség lelkét, a tisztánlátás lelkét, hogy a sok sok hamisság között felismerjétek Isten igazságát, a feltétel nélküli hit kegyelmét. És merjétek vállalni a nehéz, tövises utat. Ne a mának éljetek, hanem Krisztusnak. Hisz mondotta Uratok: „ Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. De ne féljetek, én legyőztem a világot!”
Testvérem és testvéreim! Hogy is mondjátok, kinek Isten a barátja könnyen üdvözül? Hogy is mondja Uratok Istenetek megváltó Üdvözítőtök? „Most már barátaimnak nevezlek benneteket, ti tudjátok honnan jöttem és hová megyek. Elmegyek, helyet készítek nektek, mert Atyám házában sok lakhely van, ha nem úgy lenne, megmondtam volna nektek. Eljövök és magamhoz veszlek tieteket.”
Testvéreim! Ujjongjon szívetek, lelketek és készüljetek erre a gyönyörű találkozásra, hol megtudjátok, hogy mennyire szeret az Isten. Gyűjtsetek kincseket, mit a rozsda el nem mar, mit a tolvaj el nem lop, mit lelketekben őriztek.
Tegyetek jót, ahol csak lehet anélkül, hogy azt fontolgatnátok, abból nektek milyen anyagi hasznotok származik. Ezt teszik a világ fiai is, ti ne ilyenek legyetek! Mit mondott Uratok? „Mit számít, ha az egész világot megnyered is, ha lelked pedig kárát vallja.” Olvassátok az Újszövetségi Szentírást! Mit nektek tudnotok kell, abban benne foglaltatik. Krisztus egyházát soha el ne hagyjátok, Krisztus egyháza pedig az, hol a szentmise áldozatában önmagát mindig megújító áldozata által Krisztus testét és vérét adja lelketek táplálására. Arra pedig nagyon ügyeljetek, hogy ezt a szentséget méltóképpen vegyétek magatokhoz, mert mondotta megváltó Üdvözítőtök: „Aki méltatlanul eszi az én testem és méltatlanul issza az én vérem, az kárhozatot eszik és kárhozatot iszik.”
Testvérem imádkozzatok papjaitokért, imádkozzatok a jó papi hivatásokért, a szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja Mária győzelméért a gonosz felett. Hazátokért, a békéért, nem utolsósorban a bűnösök megtéréséért, Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim a mennyei édes Atyátok, ki annyira szerette a világot, hogy egyszülött szent Fiát adta értetek, hogy ” ki Jézus Krisztus tanítását hallgatja és tettre váltja, annak örök élete legyen mindörökké és én feltámasztom az utolsó napon.” – mondotta Uratok, Istenetek; Jézus Krisztus. Isten szent Lelke töltse be lelketeket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz könyörögjön és járjon közben értetek. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket a nehéz úton. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek Urunknál, Istenünknél, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

2001. január 25.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik Krisztuséinak valljátok magatokat, kiknek lelkét nem mérgezte meg a földi világ csalfasága, hazugsága, kiknek szemei Krisztus keresztjére szegeződnek és felismerik benne Urukat egyedül üdvözítő Istenüket és tanúságot tesznek, mert megvallják mindig és minden időben az emberek előtt, ha kinevetik, ha kigúnyolják, ha bolondnak nézik is az emberek. Köszöntelek benneteket testvéreim, mennyei Atyátok felül nem múlható irgalmas szeretetével, az Atya egyszülött fia keresztáldozata által, ki megnyitotta részetekre az Irgalmasság kapuját fent a mennyek országában, mindnyájotok számára, mert Isten szent Lelke köztetek van. A Szentlélek Isten keresi az emberi lelkeket, kik kitárják lelkeik ajtaját a kegyelem előtt, a szentháromságú egy igaz Isten; úgymint az Atya, a Fiú Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által, Ámen.
Imádkozzunk testvéreim Krisztusban! Mennyei Atyám, mindenható egy igaz Istenünk áraszd reánk szent Lelkedet, hogy felismerje az ember benned irgalmas Atyám végtelen szeretetedet, melyet bemutattál szent Fiad keresztáldozata által, hogy felismerje a föld minden lakója, kiket te Atyám saját képedre és hasonlóságodra teremtettél és halhatatlan lélekkel ruháztad fel őket, mert nem szolgának, hanem szabad akaratú úrnak teremtetted őket. Nagy értéket, kincset bíztál rájuk, a te országodban az örök életet. Mennyegzői köntöst adtál rájuk, melynek tisztaságát, annak megőrzését reájuk bíztad. Mindnyájuknak időt adtál itt a földön, kinek ennyit, kinek annyit, hogy őrizzék lelkük, lelkük hófehér köntösét, hogy beléphessenek a mennyei lakomára hófehéren, tiszta lélekkel. Ezért áldunk és imádunk, örök, szerető mennyei örök Atyánk, a te atyai szeretetedért, te igaz szeretetedért, a dicső Szentháromságban, Ámen.
Testvéreim! Ti is zengjetek hozsannát, szálljon imátok az ég felé, köszönjétek meg életeteket. Fogjátok már fel végre, hogy életre születtetek ide a földre, az örök életre, nem erre a rövid földi létre, mert nem a test az életetek értelme, hanem a lélek mit a test csak takar, mert mikor órátok elérkezik, amitől ti annyira féltek, kiléptek belőle, lelketek szárnyalhat a lélek szabadságával Ura és Istenéhez, szerető Atyjához, arra a gyönyörű találkozásra, hol szemetekről letöröl minden könnyet és megtudjátok, hogy mennyire szeret az Isten!!!
Testvérem és testvéreim! Átléptétek a ti számításaitok szerint a harmadik évezredet. Hogyan talált benneteket??? A nagy tudomány a nagy technika mit hozott a lelkek számára? Nem!!! Borzalmas káoszt hozott. Hozott sok-sok szenvedést, gőgöt, kevélységet, gyilkolást, ember az embernek farkasa lett. Borzalmas betegségeket, félelmet, rettegést, éhséget. Borzalmas bűnöket, az áldozatok vére már bosszúért kiált. A szép, a jó veszni látszik. Az ifjúság úgynevezett szórakozási vágya, hol narkóba fullad, óriási hangerővel testet lelket rombolóan sulykolják az agyat, az értelmetlen dallamok, a lelket romboló szövegek a vadállat színvonalára süllyeszti a lelket. A becsületes munka elvesztette értékét. Az ÉN uralkodik.
Testvéreim, ilyen a ti világotok!! A szép, a jó szó a lelket felemelő, a becsület, a szeretet elvesztette értékét az áldozatvállalásról már teljesen elfelejtkeztek az emberek. Nem veszik észre, hiába oly nagy az orvostudomány, új embert akarnak alkotni. De az ismeretlen betegségekkel szemben tehetetlenek. A lélekharang állandóan figyelmeztet, már akiért !…
Testvéreim! Az előzőkben figyelmeztettelek benneteket a mennyei Atya végtelen szeretetére, Jézus Krisztus keresztáldozatára, Isten szent lelkének kiáradására. Most rátérek a két úrnak szolgáló lelkekre. Pedig ezek istenhívőknek vallják magukat, de a földi dolgok, szórakozás vonzzák testüket és így a lélek a test igájában vergődik. Elnézők hibáikkal. Ez nem vonatkozik értékrendjükben a mások hibáira. Pedig Uruk, Jézus Krisztus azt mondotta „Vagy légy hideg, vagy meleg, de mivel langyos vagy kivetlek számból.” Nagyon vigyázzatok testvéreim!
A magatok hibáját ne másokban ítéljétek el. Jézus Krisztus megváltó üdvözítőtök erre is felhívta figyelmeteket: ”Mások szemében a szálkát keresitek, a magatok szemében a gerendát sem veszitek észre”. Előbb vedd ki a magad szeméből a gerendát, azután keresd a másik szemében a szálkát.” Ezért azt üzenem, tartsatok bűnbánatot, küzdjetek, nem félerővel, teljes erővel összeszedettséggel, halhatatlan lelketekért és kivetkőztök a mulandóságból és felöltöztetitek lelketeket a maradandóval, és üdvösségetek lesz mindörökké. Ámen.
Testvérem és testvéreim, most pedig egy kicsi nyájról beszélek, kik szívükkel, lelkükkel követik Krisztusukat a tövisek között. Kik a csúcsra árral szemben haladnak, kik felvértezték lelküket Isten és emberszeretettel. Az engesztelő kicsiny lelkekről beszélek most. Nem a könnyű, kényelmes emberekről, sem a lelki tunyákról, hanem a bátrakról, a lelki hősökről, azokról az emberi lelkekről, kiknek lelkébe az elvetett mag gyökeret eresztett, szárba szökkent, és ki is virágzik, termést is hoz. „Aki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem”. De azt is mondotta a megváltó Istenetek: Jézus Krisztus; „Az én igám édes, az én igám könnyű!”
Testvérem! Az út amin haladsz jó, de még nem teljes és tökéletes. Ne keresd a test kényelmét. Sok hibádból kivetkőztél, ne hagyd lelkedet elszunnyadni, még csak egy percre sem. Ne félj a világtól, mert a félelem megkötöz, már azt is mondottam neked mert már annyiszor mondotta az én uram és Istenem. Nem a gyáváké, hanem a bátraké a győzelem, miért nem hiszed, hogy én a nyájat soha el nem hagyom, hogy én a száz igazat otthagyom, hogy megkeressem az elveszett egyetlen egyet. De ne feledd, a bátor szívekben lakozom és általuk is megszólítom a gyávákat, a késedelmes szívűeket. Apostolkodj! Sok tüske szúr meg, sokat csalódsz, bolondnak is néznek, de ez ne vegye kedvedet. Vigaszul szolgáljon velem is ezt tették, de légy kitartó, legyél hős, akit a világ kinevet, lenéz. Azt is mondottam apostolaimnak ezt most neked is üzenem: meggyűlölnek az én nevemért, de ne feledd engem már előbb gyűlöltek. Szolgáljon ez vigaszul a te lelkednek. Tudd azt, hogy én mindig melletted vagyok, ha azt te nem is érzed. De hidd, és én az élet koszorúját adom, beírom nevedet az Élet Könyvébe.
Testvérem, zárd szívedbe ezeket, és minden szót véss a szívedbe, mert vigasztalásod lesz a nehéz úton.
Testvérem és testvéreim! Zárjátok szívetekbe mindezeket, mert ez mindnyájotoknak szól, kik elolvassák és szívükbe is zárják, Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim, szerető mennyei Atyátok, megváltó üdvözítőtök; Jézus Krisztus őrizze lelketeket a jó pásztor, hogy egy se vesszen el csak a kárhozat fia. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária legyen közbenjárótok Urunknál, Istenünknél. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek kicsi báránytestvéreim Urunknál, Istenünknél. Amen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Armin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.