Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. február 5.
A KEGYELMET FÉLTVE ŐRIZZÉTEK SZÍVETEKBEN, MERT A KEGYELMET KÖNNYEBB MEGKAPNI, MINT MEGTARTANI
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevével, az Úr Jézus Krisztus szent kegyelméből és az ő szent akaratából.
Dicséret neked Urunk és Istenünk. Te az atya Fia, ki az Atya jobbján ülsz és onnan lészen eljövendő dicsőségben, az ég felhőin át, ítélni élőket és holtakat. Kinek országának nem leszen vége, és földre száll a mennyei Jeruzsálem. Mint a jelenések könyvébe íratott az Úr Jézus apostola által, kit úgy említenek, akit az Úr szeretett: “Láték új eget és új földet és láték alászállani a mennyei Jeruzsálemet.”
Imádkozzunk testvérem! Kérjük az egek Urát és Istenét, hogy adjon minél több pásztort és adjon hívő lelkeket, hogy egybegyűjthessék a föld gyermekeit, kik megigazultak Istenben, és add ó Urunk és Istenünk, hogy gyermekeid minél többen és többen lépjenek be a te aklodba, hogy őrizze meg a te szent kegyelmed a te gyerme­keidet, kiket a te képedre és hasonlatára teremtettél, hogy ne vesszen el több belőle, mint a kárhozat fia. Őrizz meg bennünket Urunk és Istenünk, kié minden hatalom mennyben és a földön. Mert az Atya neked adta azt, mert te az Atyában vagy, és az Atya benned vagyon.
Őrizd gyermekeidet, mint őrizted a te apostolaidat, kiket megtartottál a világban magadnak. Úgy tarts meg bennünket is magadénak, hogy a te nyájadból ne tévedjen el egy bárány sem, hanem tereld őket a te aklodba, hogy egy akol és egy pásztor legyen és a pásztor Te leszel Uram Jézus. Add meg Uram Jézus és küldj munkásokat az aratáshoz. Adj Urunk hivatásokat, mert te Uram mindent megtehetsz. Mert mint már annyiszor mondottad, a kegyelemnek nagyon sok eszköze van, és Uram használj fel minden kegyelmet, mert elvész az ember.
Uram Jézus, te tudod, hogy a sátán örömünnepet ül, tombol örömében. A te nyájad
vihartól ázott, bogáncstól tépett és hozzád kiált ezen a háborgó tengeren. Uram, szabadíts meg bennünket, mert elveszünk. Te, Uram Jézus mutasd meg jóságos és szent arcodat. Csak annyit mondj: “NE FÉLJETEK, KICSINYHITŰEK!” – és csen­desítsd le a tengert.
Tudjuk azt is, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. A sok tökélet­lenségeinket te befeded végtelen nagy irgalmaddal és eltakarod a te végtelen szereteteddel. Uram, Jézus Krisztus, nyisd meg előttünk a juhok aklának kapuját, mert mondottad: “A kapu én vagyok” és azt is mondottad: “Senki sem jöhet hozzám, ha Atyám nem vonzza, és senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam”. Így van az, aki
tégedet kér, az Atyához szól te általad Uram, Jézus Krisztus, ezért a te szent titkodat ember fel nem éri. Ki érti ezt? “SENKI SEM JÖHET HOZZÁM, AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉN ÁLTALAM”. Ez a vonzás a Szentlélek által teljesedik be. Ez az isteni háromszög. Ez a csodálatos egység, ezt emberi szóval kifejezni nem lehet. Ezért mondotta, ti csak higgyetek! Ne arra pazaroljátok drága időtöket, hogy megfejtsétek a felfoghatatlant és felmérjétek a végtelent, hanem csak higgyetek feltétel nélkül.
Mert csak így nyílik meg lelketek virága, hogy termést hozzon az üdvösség számára. Mert csak a feltétel nélküli hithez nem fér a sátán, mert ezt a lelket Isten kegyelme körülzárja. Pedig a gonosz nagy kísértéssel lép fel a lélek ellen, de erről a lélekről visszapattan, mint a páncélról a kő, mit nekidobnak.
Testvérem, imádkozni és még egyszer imádkozni és erősítsétek lelketeket azzal a szentséges misztériummal, miben Krisztus a Megváltó valóságban benne él, és ezáltal bennetek lakozik. A kegyelmet féltve őrizzétek szívetekben, mert a kegyelmet, mint már mondottam, könnyebb megkapni, mint megőrizni. Ezért hangsúlyozom annyiszor az éberséget. Könyörögve kérjétek az egységet Krisztusban az egész emberiség számára, mert megadja nektek. Ne féljetek, mert az üdvözítő Jézus veletek van és Isten szent Lelke megvilágosít titeket.
Testvérem, ne légy fáradt, ha Krisztus a te Urad, Istened ügyéről van szó. Mert mondom neked, minden ember lelke Krisztus ügye. Ezért továbbra is apostolkodjál és imáiddal eszközöld ki embertársaidnak Isten kegyelmét. Mert már mondottam, imáid meghallgatásra találnak a te Uradnál Istenednél, a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Buzdítsd embertársaidat is erre az imádságra, mert az idő közel. Mert Isten kegyelme nagyon kemény eszközökhöz fordul, de mivel Isten akarata az, hogy az embernek üdvössége legyen, az meg is lesz, mert Isten úgy akarja.
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, ki hajatok szálát is számontartja, ki mind ellenállhatatlanabbul vonzzon benneteket! Áldjon meg benneteket az ő szent Fia; a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki megvalljon benneteket az Atya előtt, a szentlélek Isten, kinek szent munkálkodása által lelketek az Úr hajléka legyen.
Téged testvérem áldjon meg erővel és békével és türelemmel, töltse be a te lelkedet, hogy mindig alázatosabbá váljál a te Urad és Istened előtt, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.

Én pedig melletted vagyok és veled együtt imádkozom, mert mondatott: “HOL KETTEN IMÁDKOZNAK ÉN OTT VAGYOK” . Ármin.

 

1987. február 5.

KÉRJETEK ÉS ADATIK, KOPOGTASSATOK ÉS NYITTATIK
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből, a Szentlélek Isten által.
Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsőítessék a mennyei Atya. Felmagasztaltassék az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus. Imádtassék Isten szent Lelke, a megszentelő kegyelem, most és mindörökkön örökké. Ámen.
Imádunk, áldunk és dicsőítünk szentháromságú egy Isten. Te csodálatos TITOK, mit emberi elme fel nem ér és meg nem fejthet. Mert ki oldja meg azt a titkot, mi tökéletesen egy, és ugyanúgy tökéletesen a három: külön-külön. Ezt ember nem érti, és mégis hisz benne:
– mert a tieid, kik a földön élnek a feltétel nélküli hit tartja össze őket a te szeretetedben,
– mert feltétel nélkül hisszük és valljuk a te Isten-emberségedet, a te szent tanításodat,
– mert te azt mondottad Uram oly sokszor: “Ti csak higgyetek, a hited meggyógyított, a hited megmentett.
– mert a hit nem a tudáson alapszik,
– mert amit látunk azt tudjuk, hogy van, de mit nem látunk, azt hinni kell,
– mert a hit isteni adomány.
Milyen csodálatos volt az Úr, mikor Tamásnak azt mondotta: “BOLDOG VAGY TAMÁS, MERT LÁTTÁL ÉS HITTÉL, BIZONY MONDOM NEKED, MÉG BOLDOGABBAK AZOK, KIK NEM LÁTTAK ÉS MÉGIS HITTEK.”
Tudjuk Uram, hogy a cselekményre is oda kell figyelni. Mert te Uram, úgy akartad, hogy mikor megjelentél az apostoloknak, Tamás ne legyen jelen. Megengedted, hogy a gonosz elhintse Tamás szívében a kételyt, úgy annyira, hogy nem hitt a tíznek, hanem hitt a sátánnak, a kísértőnek, a gonosznak. De az irgalmas Isten, ki mindent tud, megkönyörült Tamáson, mert az Irgalom megkereste az elveszettet és kinyilatkoztatta Tamásnak a feltámadást. Mire Tamás csak ennyit tudott mondani mélységes bánatában: “Én Uram, és én Istenem!” Ez jel lett nektek is: “Mert bizony, bizony boldogabbak azok, kik nem látnak és mégis hisznek!” Mert mint mondottam, a hit a lélek adománya, de Isten szent Lelke nem munkálkodik abban a lélekben, mit bezárnak előtte. Nektek fogékonynak kell lenni, szabad akaratotokon keresztül Isten felé. Mert minden lélek Istentől származik és a lélek természeténél fogva keresni hivatott Istenét. De ki elfojtja lelkének vágyát, az a lélek ellen vétkezik, mert szabad akarata által kizárja magát a megváltás csodálatos ajándékából. Mennyiszer, de mennyiszer halljátok ezektől az emberektől, hogy “Nekem nincs bűnöm”. Lelke, ha csak egy picit is, de Isten felé törne, mert tőle származik, mert ezért vagyunk mi Isten gyermekei szabadok Ez az ember elzárja a lelkét Isten elől, keresztre feszíti magát; magában Istent, a szó legszorosabb értelmében és saját maguk megnyugtatására hangoztatják, hogy nincs bűnük. Tennészetesen Istent is tagadják, számukra a hívő ember a nevetség tárgya.
Pedig testvérem, itt nem a bűnöző emberről beszéltem, akit a hitetlen ember is a bíróság elé visz, hanem azokról, kik a világi törvényeket látványosan nem hágják át, még az emberek szemében is mint “rendes emberek” – nek látszanak.
Ezekért az emberekért kell sokat imádkoznotok, mert ezek saját lelküket ítélik az örök kárhozatra, a lélek ellen vétkeznek, mert hitetlenek maradtak. Ezeket a gonosz nem csábította semmi más bűnre, mint a lélek elleni bűnre. Közömbössé tette őket saját lelkük iránt. Értelmüket pedig a gondolkodásra tette egyoldalúvá. Mert az az ember, ki gondolkodik, ki keresi a minek a miértjét, ott az Isten szent Lelkének lehetősége van a megvilágosodásra. Az, ki csak a látható és foghatóban él, az tökéletesen elhatárolja magát Urától és Istenétől, teremtőjétől, megváltójától. Ezért még egyszer mondom, ezekért sokat imádkozzatok
Ti nem is tudjátok, még sejteni sem tudjátok, hogy az áhított imának mekkora hatalma van ezen emberek felett. Azt, hogy az isteni kegyelem, a szeretet, az irgalom mennyire hasznosítja a javunkra. Ezért mondotta az Úr, az üdvözítő Jézus Krisztus annyiszor:
“KÉRJETEK ÉS ADATIK, KOPOGTASSATOK ÉS NYITTATlK.”
Testvérem, ti akik hisztek, éljetek ezzel a csodálatos isteni adománnyal, hisz nemcsak a magatok részére eszközölhettek ki kegyelmet, hisz olvassátok az Evangéiumokat, hányan mentek a szülők az üdvözítő Jézushoz, hogy gyógyítsa meg gyennekeiket. Gyönyörű példa rá a százados, a pogány, ki szolgája gyógyulását kérte, – neki volt hite, nem a szolgának – és meggyógyult még abban az órában. Figyeljétek a cselekményt, sokszor az többet mond, mint maga a szó.
Engeszteljetek és engeszteljetek:
– mert a földön megtehetitek,
– mert a ti Atyátok a mennyben meghallgatja alázatos kéréseteket és teljesíti azokat még akkor is, ha ti ebből semmit sem vesztek észre, de higgyetek és bízzátok magatokat teljesen az Atyátokra,
– mert ha kenyeret kértek, Atyátok nem ad követ helyette,
– mert higgyétek, hogy imátok meghallgatásra talál,
– mert Atyátok körülvesz benneteket, mert benne éltek. Ki még a hajatok szálát is számontartja, csak pont imáitokra, kérésetekre ne figyelne? Bizony teljesíti is azokat az ő isteni belátása szerint.
– mert csak ő tudja, mi jó az embemek,
– mert tudjátok meg, hogy csak itt a földön válhattok Isten örököseivé.
Ezért mondom és mondtam már annyiszor, hagyatkozzatok csak egészen Uratokra, Istenetekre, hagyjátok vezetni magatokat a kegyelemnek, mert mondom, hogy a legfőbb ellenségei lehettek saját magatoknak, a sátán csak másodrendű ellenség.
Mert ti szabad akaratú emberek vagytok és mindig kettő között választhattok, a jó és a rossz között. Mert ha meg is téveszt benneteket a kísértő – mivel ravasz és tudja a rosszat fehér ruhába öltöztetni – de Isten kegyelme rávezet benneteket és a megváltás csodálatos ajándéka ott van állandóan veletek; a bűnbánat szentsége.
Ezért hagyatkozzatok Uratokra, Istenetekre, a megváltó Jézus Krisztusra, mert ő nem hagy magatokra és szent kegyelme megőriz benneteket. Mert ő a végtelen szeretet és a legfőbb akarata az, hogy üdvözüljetek. Ezt nem csak szóval, hanem kínhalálával is bizonyította. Tehát, nem szóval, hanem cselekedettel húzta alá sokszorosan szeretetét az ember iránt.
Testvérem, imádkozz! Engesztelj, mert Urad ezt az utat jelelölte ki számodra. Szeress és szeress, de ne csak azt, ki érdemes rá, hanem azt is, ki a jót rosszal viszonozza, mert a te Urad és Istened is azt teszi. Legyetek hasonlóvá Krisztushoz és üdvözültök! Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Töltse be lelkedet az isteni szeretet. A megváltó Jézus Krisztus kegyelme védjen és őrizzen az örök életre. Ámen. Ármin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.