Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. március 9.
AKI A KRISZTUSI UTAT VÁLASZTJA, A KRISZTUSI SORSOT VÁLASZTJA
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj.
Köszöntelek testvérem. Az Atya Isten, a megváltó Fiú Isten és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével. Az Úr Jézus szent kegyelméből.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek szent kegyelméért és végtelen nagy szeretetéért, mi szent és szentséges szívéből kiáradóan kilövell, a szeretet égő lángja által. Hálát és imát rebeg az emberi nyelv, mert felérhetetlen a te dicsőséged és emberi szóval felfoghatatlan a te szent szereteted. Mert ki az, ki felmérheti a végtelent? Ki az, ki meghatározná a te nagy-nagy szeretetedet Urunk és Istenünk. Áldassék és felmagasztaltassék a te szent neved, mindöröktől és mindörökké. Ámen.
Testvérem, mint már mondottam megerősíttetik a te lelked hitben, reményben, szeretet­ben, alázatban és béketűrésben.
Ne félj testvérem, tedd le a te gondjaidat minden nap a te Urad és Istened lábai elé. Mert a te Urad azt a kezében tartja és gondja a te gondod a te Uradnak. Te csak legyél nagyon alázatos. Te csak higgy, higgyed azt is – ha bármi történik is – mind a te lelkedet szolgálja, mert a lelkedet minél több fájdalom éri, te tudd azt, hogy azt a te Urad csinálja és formálja, de ezt csak a lélek fájdalma teheti fényesebbé és a szem könnye teheti tisztábbá, mit odanyújtasz a te Uradnak és Istenednek. Te tudd azt, hogy az Úr azt teszi próbára, kivel tervei vannak. Ne félj testvérem, te csak higgy, bízzál és remélj! Mert reménységed az Úrban, Jézus Krisztusban.
Mert az a fa, mi sok vihart ér és egy szál magában áll a viharban és gyökereit nem ereszti mind mélyebbre és mélyebbre a földbe, a vihar előbb-utóbb kidönti és kárba vész addigi küzdelme, és legyőzötté válik. Te is testvérem. A te gyökereid a feltétel nélküli hitbe kapaszkodjanak, mind és mind mélyebbre. Minél nagyobb lesz az élet vihara, a te gyökereid biztos talajba kapaszkodnak, és hited győzelemre viszi a te lelkedet a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Keresd fel testvérem az ima fegyverét és imádkozzál sokat, és a te lelked gondolatai szóljanak a te Uradhoz, Istenedhez és nincs mitől félni és nincs mitől tartani. Mert testvérem a világ kiveti azokat, kik nem az övéi, de jusson eszedbe, amit az Úr, az Isten, Jézus Krisztus mondott: “Meggyűlölnek benneteket az én nevemért, de jusson eszetekbe, hogy engemet már előbb gyűlöltek.”
Testvérem! Aki a krisztusi útra lép, az a krisztusi sorsot választja. Választja a világ megvetését, a világ gyűlöletét, mert kiveti a világ mi nem az övé. De te testvérem, ne félj, mert majd téged is Krisztusért gyűlölnek. Nehéz ezt megérteni, ehhez csak a hit, a feltétel nélküli hit ad erőt Jézus Krisztus által. Mert nincs az a rossz, mit a világ ad, ami a hívő ember lelke javára ne válna, Jézus Krisztus által.
Kérd testvérem a krisztusi erőt, és ne félj! Mert az Úr, ha megpróbáltatást enged, annak arányába erőt is ad hozzá. De a te lelked ne féljen, mert Krisztus és a félelem nem egy szívben lakik. Mert félni csak ott kell, ahol az Úr nincs jelen, mert ahol nincs Isten és jönnek a nehéz napok és a lélek egyedül áll a viharban és nincsenek gyökerei és nincs mibe kapaszkodnia. .
Testvérem, ajánld fel minden munkádat, fáradalmaidat, örömödet, bánatodat a te Uradnak és Istenednek, és nincs mitől félni. Mert a te Urad átvezet téged a háborgó tengeren anélkül, hogy a vihart – mindazt, ami külső – lecsendesítené. De lelked belső tengere nyugodt és sima lesz, hogy a te lelked menyegzős köntösét nem éri szenny, hogyha az Úr úgy látja jónak, elhívhasson úgy, hogy ne kelljen szégyenkezni hányódásaid miatt.
Most búcsúzom testvérem. Tudd azt is, hogy én is melletted vagyok és vigyázok rád, az Úr Jézus végtelen nagy kegyelméből.
Áldjon meg testvérem az Atya, ki visszavár, az ő szent Fia, a Messiás, a Megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Úr Isten, ki megajándékozott téged az ő szent ajándékával, az Úr Jézus szent akarata által. Ámen.

Téged áldjon meg testvérem az Úr, Jézus Krisztus és szent kegyelme árassza el a te lelkedet. Ármin.

1986. március 09.

TUDJÁTOK AZT, HOGY A BŰN BÁRMEKKORA, ISTEN SZERETETE MÉG NAGYOBB
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével. A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádkozzunk testvérem! Mennyei Atyám, áldassék és magasztaltassék a te szent neved, most és mindörökké. Áldassék és dícsértessék és felmagasztaltassék a te szent neved Urunk és Istenünk, megváltó Jézus Krisztus. Hála és imádat neked Isten Szent Lelke a vigasztaló Szentlélek Isten. Áldás és örök imádás neked szentháromságú egy Isten, ki mindöröktől és mindörökké vagy. Ámen.
Áldassék a te szent neved Üdvözítő Jézus Krisztus. Te a keresztáldozat és a megváltás egyedüli megszemélyesítője. Ki érettünk emberré lettél, hogy mint a magasságos Isten, emberközelbe légy, hogy közelebb férkőzzél a megváltottaid szívéhez. Te, aki isteni hatalmadat csak az ember javára fordítottad, magadat pedig alávetetted a világ gonosz­ságainak oly formában, hogy hagytad, hogy a világ keresztre vigyen, hogy meggyaláz­zon. Még többet is tett, mert gyilkosokkal és rablókkal egy szintre helyezett, téged te felséges Isten. Kiöntötte rád a gonosz minden mocskát és gyalázatát, és te Uram és Istenem nem tettél ellene semmit, pedig hatalmadban állt, de te hagytad, mert csodálatos istenséged épp ebben nyilvánult meg. Mert a szégyenfát a te isteni erőddel oly magasra emelted, mi a megváltás jele – a mi üdvösségünk jele – lett és megváltásunk záloga.
Jel lett, mi erőt és bátorságot ad ahhoz, hogy mi is fel tudjuk venni a magunk kereszt­jét és követni tudjunk téged. Mert mi is – mint üdvösségünk felé – visszük, mert fáj nekünk ha letesszük, mert nélküle hiába zörgetünk a mennyek országa kapuján, nem is­mersz meg és megtagadsz minket, úgy ahogy mi is megtagadtunk téged, te egek Ura és Istene. Mert cselekedeteink ítélnek és vádolnak és cselekedeteink üdvözítenek minket. Ezért Uram, Jézus kérjük szent erőd kegyelmét, hogy segíts nekünk, mert nélküled el­veszünk. Hisz te mondottad, hogy “MINDIG VELETEK LESZEK, NE FÉLJETEK!”
Ebben bízva erős hittel kérünk Uram, hogy tarts meg magadnak minket s kísértésben légy oltalmunk és menedékünk! Vigyázz ránk akkor is, ha már a mi erőnk fogytán, de a te erőd tartson meg minket. Mert tudjuk a nehéz megpróbáltatások ideje nagyon közel. Azt is tudjuk Uram, hogy a sátán még a választottakat is meg akarja téveszteni. Ezért remeg a lelkünk, de a te szent kegyelmed és irgalmasságod erejében bízvást bízunk, hitünket megerősítve általad, és tudjuk, hogy te mindenképp velünk leszel, és mi veled leszünk.
Adj bátor szívet, adj hős lelket Uram, hogy mindenképpen ellenálljunk a kísértésnek, általad és benned Uram. Add, hogy akkor benned lehessünk, és te bennünk, mint ahogy te egy vagy az Atyával, egy vagy a Szentlélekkel, úgy lehessünk mi is egyek veled. Tartson meg bennünket a megváltói végtelen szeretet mindenkor és minden körülmények között. Ámen.
HIT
Testvérem! Hited legyen erős és szilárd! Reményed legyen rendíthetetlen. Mert kinek reménye Krisztus, az lelkesedve szereti Urát és Istenét, ott a gonosz hatalma megtörik, mert célja az, hogy csüggedtté tegye a lelket.
Mert ha a lelketeket csüggedtté tudja tenni, akkor megöli a lelketek fő erősségét a reményt. S kinek reménye gyenge, annak a hite sem lehet erős, és váratok homokra épült, amit az első megpróbáltatások elsodornak, mert nem elég csak hinni. Ezt most testvérem megmagyarázom, hogy félre ne értsd.
REMÉNY
Mert te hiszel Istenben. Tudod, hogy Isten létezik. Tudod, hogy igazságos és tudod, hogy az ember mennyire esendő és mennyire távol álltok ahhoz, hogy tökéletesek legyetek. Mert megbotlotok napjában hetvenhétszer – és tudjátok és imádkozzátok könyörgéseitekben “hol a szent is alig áll meg” – ez így igaz. De ugyanakkor jusson eszetekbe, hogy Krisztus mint mondotta, nem az igazakért, hanem a bűnösökért jött, de az is jusson eszetekbe, hogy a szentek sem szentnek születtek. Nagyon sok az ki nagy bűnökből tért meg, az isteni végtelen kegyelem által.
Tudjátok azt, hogy a bűn bármekkora, Isten szeretete még nagyobb és a kereszt­áldozat meghozta a menekülést.
Mert mindenkinél ott a bűnbocsánat szentsége, ami bűnbocsánatot ad. Tehát mi a remény: maga a bűnbocsánat, az Isten irgalmába vetett hit.
Azért a gonosz, kinél Isten hitét nem tudja teljesen lerombolni – az tudja, hogy van Isten és hiszi is – ott az IRGALMAS ÉS MEGBOCSÁJTÓ ISTEN és a SZERETŐ ISTEN képét és hitét rombolja le, tehát a reményt. Mely oly sokat lehet hallani a meg­próbáltatások idején: “Ha volna Isten, ezt nem engedné”. A hitetleneknek ennyi elég. De a hívőknek másképp tálalja fel a gonosz. Ott az Isten irgalmát és szeretetét rombol­ja, vagy erre kísért, és elveszi reményeteket. Ez nagyon veszélyes kísértés. Ebben kísérti az igazakat. De ti testvérem, ti azt tudjátok, hogy Isten végtelenül irgalmas és végtelenül szeret, ennek a jele Krisztus keresztje és nemcsak jele, hanem eleven záloga és jel a ti keresztetek is, mit felvesztek Krisztusért és embertársaitokért.
BŰNBOCSÁNAT
A bűnbocsánatra jel nektek Péter apostol tagadása, ki félelmében és reményét vesztve megtagadta Urát és Istenét. Hisz Krisztus, mint Isten megvédhette volna Pétert ettől a bűntől. De nem tette, mert jel lett Péter bűnbánata, és jel lett a bűnbánat, mert Péter a bűnbánat által megigazult. Mert a feltámadt Üdvözítő ugyancsak Pétert tette meg a fel­támadás után is az egyház fejének. Még csak meg sem rótta tagadásáért, pedig előre megmondotta neki. Ezért az idő közelsége miatt erőszakosabban kísért, mint valaha. Mindennél erősebb fegyver van a kezetekben Jézus Krisztusban, a bűnbocsánat.
Mit gondolsz testvérem, Júdásnak nem bocsátotta volna -e meg a bűnét Krisztus? De igen! Júdás ugyan megbánta bűnét, de nem hitt Isten irgalmában és szeretetében, elvesztette a reményt. A gonosz itt kísértett eredményesen. Mert ha Júdás a további életét a bűnbánatban töltötte volna, Isten megbocsát. De Júdás engedelmeskedett a sátánnak, elhitte hogy nincs remény és kezet emelt önnön életére, mit Istentől kapott. Testvérem! Itt pecsételődött meg Júdás sorsa. Ezért testvérem hitetek legyen erős és szilárd! Reményetek legyen töretlen, mert ez a kettő szorosan egybetartozik, mert mint mondottam; alázat nélkül nincs bűnbánat, de azt is mondom, hogy remény nélkül nincs bűnbocsánat.
Mert aki nem hisz és remél a bűnbocsánatban, az elveszett!
Testvérem, ezért hangsúlyoztam mindig a hit mellett a remény fontosságát. Mint már annyiszor mondtam, kinek Krisztus a reménye az üdvözül. Ámen.
Testvérem, kérd a hit és a remény megrendíthetetlen erősségét a te Uradtól és Istened­től, Jézus Krisztustól és ne félj semmitől. Az Úr Jézus szent kegyelme és reményed Jézus Krisztusban, a Szentlélek Isten ereje, világossága és bölcsessége, és a szellemek megkülönböztetésének kegyelme legyen veled, mindvégig. Az Úr, Jézus Krisztus irgal­mas szeretete őrizzen az örök életre. Ámen.
Én pedig imádkozom érted és veled. Amin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.