Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. április 12.
JÖJJ, Ó ÉDES JÉZUS, ÉS LAKOZZÁL BENNÜNK!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Testvérem, köszöntse lelkünk az Atyát és köszöntse az ő egyszülött szent Fiát a Szentlélek Istennel egyetemben, most és mindenkor.
Hála legyen Neked, Urunk és Istenünk, mindenható Atyánk! Áldjuk a te szent nevedet és imádjuk és megköszönjük a te végtelen atyai szeretetedet, és köszönetet mondunk a te szent Fiadért, kit küldtél az emberek közé, hogy általa üdvössége legyen minden nemzedéknek. Köszönetet mondunk, és hálát érez a szívünk és imádást, és köszönetet neked Urunk, Jézusunk, megváltó Krisztusunk, mert te édes, te szerető Istenünk, kiittad a te kelyhedet az utolsó cseppig, hogy üdvözíts minket.
Köszönjük neked édes Jézusunk a Szentlélek Istent, kit mikor felmentél a mennybe, elküldted nekünk a vigasztalót, az igazság lelkét, hogy munkálkodjon közöttünk esendő testvéreid közt. De nemcsak testvéreid, hanem gyermekeid is vagyunk egyben, és még barátaiddá is fogadtál bennünket, ó édes Jézusunk! Ó, édes Istenünk, te drága Megváltónk! Uram, Jézus Krisztus ne botladozó nyelvünk, akadozó szavunkat nézd, hanem lásd lelkünket, ami téged óhajt és téged szomjaz. Jöjj, ó édes Jézusom közénk és lakozzál nálunk, lelkünkben és a te édes szereteted árad ki a mi lelkünkből is embertársaink felé.
Mert nélküled Uram nincs önzetlen szeretet. Nélküled én Megváltóm csak önszeretet van, ahol a lélek rab, igenis rabja a testnek, ezért a testet szereti. Add, ó Uram Jézus, hogy a mi lelkünk szabad legyen, hogy szabadon szárnyaljon feléd, és a te szent szeretetedet sugározza szét embertársai felé, mert Uram az a szeretet, amit te adsz, azt nem lehet úgy megtartani, hogy tovább ne adjuk. Mert embertársainkban is téged szeretünk, te végtelen, édes szerető Istenünk. Légy velünk Uram és Istenem, a te kegyelmed ereje őrizzen meg bennünket az életre, mert te Uram, Te vagy az út, az igazság és az élet. Mert ki benned hisz, ha meghalt is élni fog.

Ámen.

1986. április 12.

MERT CSAK AZ A LÉLEK, KI LE TUDTA GYŐZNI A TESTBE ÖLTÖZÖTT HAJLAMOKAT, CSAK AZ A LÉLEK ÖL TÖZHET FEHÉRBE
Dícsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntlek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Imádkozzunk testvérem!
Mindenható Atya Isten, ég és föld Ura és Istene, te aki vagy most és mindörökkön örökké. Ámen.
Áldassék a te szent neved és dicsértessék és magasztaltassék és imádtassék mindörök­kön, örökké. Üdvözlégy édes Jézusom, Te ki az Atyában élsz és az Atya tebenned. Légy magasztalva és áldva, dicsőítve te édes Megváltó, ki kinyilatkoztattad nekünk az Atyát és kinyilatkoztattad a Szentlelket és elküldted a Megváltót népednek, hogy köztünk maradj, hogy ne hagyj árván minket. Te kinyilatkoztattad a szentháromságú egy Istent, légy üdvözítve és magasztalva! Mert te vagy a kezdet és a vég, mert te vagy életünk kezdete és te vagy életünk vége is, mert a tieid vagyunk. Mert a halhatatlan lélek Istentől születik és Istenhez tér vissza, ki a dicsőségbe, ki a kárhozatba. Mert a test ellensége a léleknek, mert a lélek az, mi nem e világból való, a test pedig az e világé. Mert mondottad Uram, a lélek az ami számít, a test nem ér semmit. Ezért kérünk téged, Te örök szeretet, te örök irgalom, add szent kegyelmedet, hogy egyesítsd bennünk ezt a kettősséget olyan formában, hogy a halhatatlan lélek uralkodjon a test felett és így általad a test is megszentelődjön. A lélek felölthesse azt a fehér köntöst, mit te Uram, menyegzős ruhának neveztél.
Mert csak az a lélek, ki le tudta győzni a testbe öltözött hajlamokat, aki fokról-fokra megküzdött minden hibájával és széttiporta a test vágyait és bűnös ösztöneit, csak az a lélek öltözködhet fehérbe Isten végtelen szeretete által és végtelen kegyelmének erejével, a végtelen irgalmasság által. Mert a megváltás csodálatos ajándéka a bűnbánat szentsége és a végtelen irgalomé a megbocsátás.
Mert Isten határtalan szeretetében nem tartja számon, hogy hányszor bocsátott meg neked, de a megbánás a feltétele a megbocsátásnak. Uram és Istenem könyörgök hozzád, hogy add meg testvéremnek a tisztánlátás kegyelmét, hogy felismerje mindig a sátán kísértéseit, hogy ne tévessze meg lelkét a gonosz mesterkedései. Adj neki, a szemének látást, hogy látva lásson, és fülének hallást, hogy hallva halljon. Uram, segítsd meg a küzdelemben, hogy lelke fehérbe öltözötten jelenjen meg előtted, ha majd szólítod Uram és Istenem. Köszönöm Istenem, Uram és Üdvözítőm azt a sok-sok kegyelmet, azt a sok-sok erőt, mivel irgalmas szereteted körülveszi és vezeti. Köszönöm azt az utat, mit neki adtál, mert tudom Uram, hogy az út végén te állsz és várod. Mert fáradtan érkezik hozzád és te letörölsz szeméről minden könnyet.
Áldassék és imádtassék a te szent neved Uram, hogy meghallgattad imáimat. Áldott, áldott, áldott légy Uram mindörökké. Ámen.
Testvérem, haladj ezen az úton tovább. Törekedj mindig és mindig tökéletesebbé válni az önfeláldozásban. Imáid felérnek Uradhoz, Istenedhez és meghallgatásra talál. Törekedjél mindjobban, minden ügyben és problémádban Istenre hagyatkozni. Mert a gonosz kiszemelt és erőszakosan kísért. Minden eszközt felhasznál, hogy figyelmedet, ezáltal lelkedet elvonja Istentől. De ne félj! Kérd a szeplőtelenül fogantatott Szent Szüzet, a mennyei édesanyát, mert ő melletted lesz a megpróbáltatásokban és nem hagy magadra. Mert pártfogód és patrónusod ő a visszalévő utadon, mi nehéz és megtévesztő lesz. De Isten kegyelme veled lesz és megvilágosít téged. Küzdelmeidet, mik nagy erőfeszítéseket követelnek tőled, az irgalmas szeretet győzelemre viszi, mert veled az Úr, Jézus Krisztus, mert őriz szent kegyelmének ereje. Ámen.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mennyei Atya, az ő szent Fia és világosítson és erősítsen Isten Szent Lelke, a Szentlélek Úr Isten, hogy a botlás köveit elkerülje a te lábad azon az úton, melyen neked végig kell menned, hogy megérkezzél Uradhoz, Istenedhez. Ámen. A mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veled. Ámen.
Ármin.

1993. április 12. Húsvét másnapján

A FÖLDI KUTAK KIAPADNAK, A TENGER IS KISZÁRAD, CSAK EGY, AMI MINDIG ÉS MINDJOBBAN KIÁRAD, A KEGYELEM FORRÁSA

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek az Atya, a Fiú, a Szentlélek Úristen szent nevével. A dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből, a Szentlélek Úristen kiáradása által. Mert ő megkeresi a legkisebbet, a legesendőbbet, hogy megszégyenítse a nagyokat, az oko­sakat, a magukat naggyá tevőket, hogy a legkisebb által szóljon a tiszta forrás. Hogy tisztán kaphassátok a tanítást, hogy a forrás tiszta maradjon, hogy a pocsolya vize meg ne fertőzze, a gonosz praktikái be ne sározza azt, minek tisztán kell maradni.

Ezért imádkozz testvérem, hogy kicsinek maradjál, a legkisebbnek, mert Isten igéi nem a földi felső szintből ered, hanem lentről, a gyökerek közül sarjadzik és nő fel az egekig, a te Urad és Istened trónjáig.

Igaz az, mikor éneklitek a porhüvelyetek mellett, nem azt mondom, hogy melletted, ­mert aki vagy, ami már ott van, az már nem te vagy – te már szabad vagy, mint a madár. De Krisztus egyháza itt sem hagyja el az övéit, mert milyen igaz és milyen tiszta, mikor utánatok küldi könyörgését: “A mélységekből kiáltok Uram hozzád, hogy láss meg engem és figyelj a szómra”. Igen, ti csak a mélységekből kiáltotok fel, az egyház utánatok kiált és ez a kiáltás egyezik a te kiáltásoddal, mert utána te sem leszel süket és néma, hanem szabad lélek ki semmivel sem több, sem kevesebb, mint amit és amennyit teljesített abból, mit neki teljesíteni kellett itt a földön.

Azok maradtok, mivé halhatatlan lelketeket felöltöztettétek itt lent a földön, sem lejjebb, sem följebb, hanem lent. A lelketeknek teljesen mindegy, hogy itt kicsik vagytok, vagy nagyok vagytok, csak egy a fontos, mennyire tudtatok a ti Uratok és Istenetekhez hasonlóvá válni. Hiszen Uratok szegény, a legszegényebb, ha úgy tetszik hajléktalan volt itt a földön. Beszennyezte a világ, a te, a tied, a tietek és mindenkinek a szennye, a mocska, hogy te és ti és ők, mindenki rajta mossa a szennyes lelkét.

Mikor János, a keresztelő felkiáltott: “Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” ne higgyétek, hogy ez csak egy jelképes teher volt. Ahhoz Istennek is kellett lenni, hogy felvigye a keresztfára a szó legszorosabb értelmében, tisztára mossa lelkeiteket. És ez az isteni vér oly bőségesen buzog, ez a forrás kiapadhatatlan. Mennél többen mossák lelküket a Bárány vérében, annál bőségesebben buzog és mi több, ezáltal megsokszorozódik.

A földi kutak kiapadnak, a tenger is kiszárad, csak egy, ami mindig és mindjobban kiárad, a kegyelem forrása.

És most imádkozzunk testvérem, az egy Igaz Istenhez, ki e forrás Ura, kinek bőkezűsége árad le földre. Kérjük, engeszteljük, imádjuk és nem utolsó sorban köszönjük meg végtelen jóságát, kiapadhatatlan szeretetét és irgalmának végtelen gazdagságát.

Engeszteljetek testvéreim, magatokért, hisz kicsi porszemek vagytok, de az Isten Bárányának értékes kincsek vagytok, hisz életét adta kínhalála által értetek, de nem utolsó sorban a bűnösök megtéréséért, kik nagyoknak és okosaknak képzelik magukat. A lelki vakokért, kik bűneik miatt nem tudják, de főként nem akarják befogadni Krisztusnak ezt az ölünkbe hullt, az örök életre szökellő ajándékát, hisz ebből a forrásból juttatnak másoknak is, mert szeretet él szívükben, mert ez is csakis Isten aján­déka.

Adj Uram új szíveket, hogy a szeretet edényeivé váljanak, hogy belőlük is áradjon tovább az a szeretet, mit tőled kaptunk. Mert így virul ki a hit virágzó ága – mint Áron kezében – és a remény életben tartja azt, és szereteted táplálja azt.

Add Uram, te földre szállott Isten, hogy lánggá váljon bennünk a szeretet, hogy gyújtson lángra minden szívet, és legyetek őrzői a lángnak, nehogy szalmalánggá váljon szívetekben, hogy fekete üszök maradjon szívetekben. Mert nincs nagyobb tragédia és szomorúbb látvány a kialudt lángnál. Mert utána szívetek megkeményedik, mint ahogy ti is, mint annyiszor találóan fejezitek ki magatokat, kérges szívűek lesztek.

Öntsetek elég olajat a szívetekbe a mécsesetekbe, hogy kitartson mindvégig, nehogy úgy járjatok mint a balga szüzek.

Imádkozzatok és engeszteljetek, hogy a szívek alkalmassá váljanak Krisztus befo­gadására, ki az égből szállott alá, hogy az ő kereszt áldozata részetekre ne váljon hiábavalóvá, mert az Égi Bárány egyetemesen jött értetek a földre és mégis külön-­külön. Ez olyan nagy titok, mit ti szinte fel sem tudtok fogni, csak Isten után epedő gyermeki lelketek tud befogadni, mert hitetek feltétel nélküli. Nem okoskodtok, nem mérlegeltek, hanem hiszitek, hogy az Örök Atyának, a három személyű egy Istennek minden lehetséges. Isten a jó Pásztor ugyanis tudatja veletek mindazt, mire éretté váltatok.

Mindig annyit enged megtudnotok, mit el tudtok viselni. Engedjétek munkálkodni szívetekben a ti Uratokat, Isteneteket, Atyátokat, mert ő soha sem szegi meg ígéretét, a hűséges, a megbocsájtó, a könyörületes, az irgalmas, a végtelenül szerető Istent.

Higgyetek benne és bízzatok benne feltétel nélkül, mert ha egyszer meginogtok, már ott a sátán és a következő gondolatot már ő táplálja, s ti meg vagyok róla győződve, hogy: “Milyen okosak vagytok, hogy azzal a nagy eszetekkel még erre nem jöttetek rá.”

Minden bukásnak a magja az, ha elkezdetek magatokban bízni, hogy okosak és szépek vagytok.

Ha nem vagytok alázatosak, ha Istent nem engeditek munkálkodni a szívetekben, gőgössé, önteltté váltok. Már le is léptetek arról az útról, mit Krisztus nektek rendelt, hogy kövessétek. Fordulajatok a jótanács anyjához, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzhöz, és Isten szent Lelke bevilágít lelketek rejtett zugába és világosságot teremt lelketekben.

Legyetek teljesen Isten felé hangolva, Isten szavára figyeljetek és imádkozzatok a tisztánlátás kegyelméért. Óva intelek benneteket attól, hogy a sátán táborára figyel­jetek.

Hányszor mondjátok, meg kell hallgatni a másik tábor véleményét. Testvéreim, nem kell meghallgatni! A bárányoknak nem kell a farkasokra figyelni, mert ordításuk elnyeli a pásztor hangját. Testvérem, a nyájat minél szorosabbra fogni, mert egységben vagytok Krisztusban és az ő kezéből senki el nem ragadhat benneteket. A részetekre teljesen mindegy, mit kiált felétek a sátán csindadrattája.

Legyetek éberek, mert az idő kevés. Megkezdődött a visszaszámlálás. Az angyalok kezében készen áll a harsona.

Ezért imádkozni, leesdeni a kegyelmet a megtévesztettekért, a közönbösökért, ha csak egyet is tudtok a bárányokból visszaesdeni, már nem éltetek hiába itt a földön és Krisztusban az isteni Bárányban megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ő eloltja szom­jatokat és elvisz benneteket az Atyához, és Atyátoknak öröme telik bennetek, mert eggyé lettetek Krisztussal, az isteni Báránnyal. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, ki féltve őriz benne­teket, mert mint Fiát szeret benneteket egytől-egyig. Az Isten Báránya, ki elveszi bűneiteket, hogy tisztán térhessetek meg az atyai házba. A Szentlélek Úristen védjen és adja meg a tisztánlátás szent kegyelmét, hogy a nyáj együtt legyen.

Legyen oltalmatok és menedéketek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária, ki anyai szeretettel oltalmaz és elrejt benneteket. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és veletek. Ármin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.